अ.क्र.अधिनियम वर्षक्रमांकअधिनियमाचे नाव
१.१८५०२१ जातिमूलक नि:समर्थता निवारण अधिनियम, १८५०
2018 चा 4 द्वारे निरसित
२.१८५५१३ घातक अपघात अधिनियम, १८५५
३.१८६०२१ सोसायटी नोंदणी अधिनियम, १८६०
४.१८६०४५ भारतीय दंड संहिता, १८६०
५.१८७१ गुरे अतिक्रमण अधिनियम, १८७१
६.१८७२ भारतीय साक्षीपुरावा अधिनियम, १८७२
७.१८७२ भारतीय संविदा अधिनियम, १८७२
८.१८७६१९ नाट्य प्रयोग अधिनियम, १८७६
2018 चा 4 द्वारे निरसित
९.१८७८ भारतीय निखात निधि अधिनियम, १८७८
१०.१८८२ संपत्ती हस्तांतरण अधिनियम, १८८२
११.१८८२ भारतीय सुविधाधिकार अधिनियम, १८८२
१२.१८८२ मुखत्यारनामा अधिनियम, १८८२
१३.१८९० महसूल वसुली अधिनियम, १८९०
१४.१८९४ भूमिसंपादन अधिनियम, १८९४
2013 चा 30 द्वारे निरसित
१५.१८९४ कारागृहे अधिनियम १८९४
१६.१८९७ साथरोग अधिनियम, १८९७
१७.१८९७१० सर्वसाधारण वाक्खंड अधिनियम, १८९७
१८.१८९९ भारतीय मुद्रांक अधिनियम, १८९९
१९.१९०० कैदी अधिनियम, १९००
२०.१९०८ दिवाणी प्रक्रिया संहिता, १९०८
२१.१९१२ वन्य पक्षी आणि प्राणी संरक्षण अधिनियम, १९१२
२२.१९२२२२ पोलीस (अप्रीतीची भावना चेतवणे) अधिनियम,१९२२
२३.१९२३ कामगार भरपाई अधिनियम, १९२३
२४.१९२३१९ शासकीय गुपिते अधिनियम, १९२३
२५.१९२५१९ भविष्य निधी अधिनियम, १९२५
२६.१९२५३९ भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, १९२५
२७.१९२६१६ व्यवसाय संघ अधिनियम, १९२६
२८.१९३० माल-विक्रय अधिनियम, १९३०
२९.१९३२ भारतीय भागीदारी अधिनियम, १९३२
३०.१९३४२२ वायूयान अधिनियम, १९३४
३१.१९३६ वेतन प्रदान अधिनियम, १९३६
३२.१९३७९६ मुस्लिम व्यक्तिविषयक विधि (शरीअत) प्रयुक्ती अधिनियम, १९३७
३३.१९३८२४ नियोक्ता दायित्व अधिनियम, १९३८
सन २०१६ चा केंद्रीय अधिनियम क्रमांक २३ द्वारे निरसित करण्यात आला आहे.
३४.१९४०२३ औषधिद्रव्य व सौंदर्यप्रसाधन अधिनियम, १९४०
३५.१९४०२७ कृषि उत्पादन उपकर अधिनियम, १९४०
३६.१९४२१८ आठवडी सुट्‌ट्या अधिनियम, १९४२
2018 चा 4 द्वारे निरसित
३७.१९४४१८ लोक ऋण अधिनियम, १९४४
३८.१९४७१४ औद्योगिक विवाद अधिनियम, १९४७
३९.१९४८११ किमान वेतन अधिनियम, १९४८
४०.१९४८३४ कर्मचारी राज्य विमा अधिनियम, १९४८
४१.१९४८३७ जनगणना अधिनियम, १९४८
४२.१९४८५३ तेलक्षेत्र (विनियमन व विकास) अधिनियम, १९४८
४३.१९४८६३ कारखाना अधिनियम, १९४८
४४.१९५०२६ औषधिद्रव्ये (नियंत्रण) अधिनियम, १९५०
४५.१९५०२९ कैदी स्थानांतरण अधिनियम, १९५०
४६.१९५०३३ अफू व महसूल कायदे (प्रयुक्ति क्षेत्राचे विस्तारण) अधिनियम, १९५०
४७.१९५०४० सेना आणि वायूसेना (खाजगी संपत्तीची विल्हेवाट) अधिनियम, १९५०
४८.१९५०४३ लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम, १९५०
४९.१९५१४३ लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, १९५१
५०.१९५२१९ कर्मचारी भविष्यनिर्वाह निधी संकीर्ण उपबंध अधिनियम, १९५२
५१.१९५२३५ खाण अधिनियम, १९५२
५२.१९५२३७ चलचित्र अधिनियम, १९५२
५३.१९५३३२ आकडेवारी संग्रहण अधिनियम, १९५३
सन 2009 चा केंद्रीय अधिनियम क्रमांक 7 द्वारे निरसित करण्यात आला आहे.
५४.१९५३४९ मीठ उपकर अधिनियम, १९५३
५५.१९५४३७ अन्नभेसळ प्रतिबंध अधिनियम, १९५४
2006 चा 34 द्वारे निरसित
५६.१९५४४१ कराधान विधि (जम्मू व काश्मीरवर विस्तारण) अधिनियम, १९५४
सन २०१६ चा केंद्रीय अधिनियम क्रमांक २३ द्वारे निरसित करण्यात आला आहे.
५७.१९५५१० अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम, १९५५
५८.१९५५२२ नागरी हक्क संरक्षण अधिनियम, १९५५
५९.१९५५२५ हिंदू विवाह अधिनियम, १९५५
६०.१९५५३२ कैदी (न्यायालयातील उपस्थिती) अधिनियम, १९५५
६१.१९५५४५ श्रमिक पत्रकार व अन्य वृत्तपत्र कर्मचारी (सेवाशर्ती) आणि संकीर्ण उपबंध अधिनियम, १९५५
६२.१९५५५७ नागरिकत्व अधिनियम, १९५५
६३.१९५५६९ रेल्वे प्रवासी सीमाकर अधिनियम, १९५६
६४.१९५६३० हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, १९५६
६५.१९५६३२ हिंदू अज्ञानत्व व पालकत्व अधिनियम, १९५६
६६.१९५६७८ हिंदू दत्तक व निर्वाह अधिनियम, १९५६
६७.१९५६१०४ अनैतिक व्यापार (प्रतिबंध) अधिनियम, १९५६
६८.१९५७६७ खाण व खनिज (विनियमन व विकास) अधिनियम, १९५७
६९.१९५८२९ श्रमिक पत्रकार (वेतनदर- निश्चिती) अधिनियम, १९५८
७०.१९५९५४ शस्त्र अधिनियम, १९५९
७१.१९६०१९ हिंदू विवाह (कार्यवाही विधिग्राह्य करणे) अधिनियम, १९६०
2018 चा 2 द्वारे निरसित
७२.१९६०५९ प्राण्यांना क्रूरतेने वागवण्यास प्रतिबंध करण्याबाबत अधिनियम, १९६०
७३.१९६१२५ अधिवक्ता अधिनियम, १९६१
७४.१९६१२८ हुंडा प्रतिबंध अधिनियम, १९६१
७५.१९६१४६ वेतनांचे स्वेच्छापूर्वक प्रत्यर्पण (कराधानातून सूट) अधिनियम, १९६१
७६.१९६१५२ शिकाऊ उमेदवार अधिनियम, १९६१
७७.१९६१५३ प्रसूतिविषयक लाभ अधिनियम, १९६१
७८.१९६२३४ प्रत्यर्पण अधिनियम, १९६२
७९.१९६३१५ राजभाषा अधिनियम, १९६३
८०.१९६३३६ मुदत अधिनियम, १९६३
८१.१९६३३७ शारीरिक इजा (भरपाई विमा) अधिनियम, १९६३
सन २०१६ चा केंद्रीय अधिनियम क्रमांक २३ द्वारे निरसित करण्यात आला आहे.
८२.१९६६३२ विडी व सिगार कामगार (कामासंबंधीची परिस्थिती) अधिनियम, १९६६
८३.१९६७१५ पासपोर्ट अधिनियम, १९६७
८४.१९६७३७ बेकायदेशीर कृत्ये (प्रतिबंध) अधिनियम, १९६७
८५.१९६८२३ लोक भविष्यनिधी अधिनियम, १९६८
८६.१९६८२७ नागरी संरक्षण अधिनियम, १९६८
८७.१९६९१८ जन्म व मृत्यु नोंदणी अधिनियम, १९६९
८८.१९६९३३ विदेशी विवाह अधिनियम, १९६९
८९.१९७२२० वास्तुशास्त्रज्ञ अधिनियम, १९७२
९०.१९७२३९ उपदान प्रदान अधिनियम, १९७२
९१.१९७३४६ परकीय चलन विनियमन अधिनियम, १९७३
९२.१९७४ फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १९७३
९३.१९७४१२ आर्थिक अपराध (मुदत मर्यादा लागू नसणे) अधिनियम,१९७४
९४.१९७४५७ आजारी वस्त्रनिर्माण उपक्रम (राष्ट्रीयीकरण) अधिनियम, १९७४
९५.१९७६११ विक्री प्रवर्धन कामगार (सेवाशर्ती) अधिनियम, १९७६
९६.१९७६१३ तस्कर आणि विदेशी विनिमय चलन कूटव्यवहारी (संपत्तीचे समपहरण) अधिनियम, १९७६
९७.१९७६१९ बंधबिगार पद्धती (उच्चाटन) अधिनियम, १९७६
९८.१९७६२५ समान पारिश्रमिक अधिनियम, १९७६
९९.१९७६३३ नागरी जमीन (कमाल मर्यादा व विनियमन) अधिनियम, १९७६
1999 चा 15 द्वारे निरसित
१००.१९७६४९ विदेशी अभिदान (विनियमन) अधिनियम, १९७६
2010 चा 42 द्वारे निरसित
१०१.१९७६१०८ अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जनजाती आदेश (विशोधन) अधिनियम, १९७६
१०२.१९७७३६ जल (प्रदूषण प्रतिबंध व नियंत्रण) उपकर अधिनियम, १९७७
१०३.१९७८३७ वार्ताहर परिषद अधिनियम, १९७८
१०४.१९८० काळ्या बाजारास प्रतिबंध आणि अत्यावश्यक वस्तूंचा पुरवठा अधिनियम, १९८०
१०५.१९८०६५ राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, १९८०
१०६.१९८१४८ वर्णभेद-विरोधी (संयुक्त राष्ट्र अभिसंधी) अधिनियम, १९८१
१०७.१९८२६५ विमान अपहरण प्रतिबंध अधिनियम, १९८२
2016 चा 30 द्वारे निरसित
१०८.१९८४ सार्वजनिक संपत्तीस हानी प्रतिबंध अधिनियम, १९८४
१०९.१९८४५२ भारतीय पशुवैद्यक परिषद अधिनियम, १९८४
११०.१९८४६१ दहशतग्रस्त क्षेत्रे (विशेष न्यायालये) अधिनियम, १९८४
१११.१९८४६६ कुटुंब न्यायालये अधिनियम, १९८४
११२.१९८५१३ प्रशासकीय न्यायाधिकरण अधिनियम, १९८५
११३.१९८५५४ वजन व माप मानक (बजावणी) अधिनियम, १९८५
2010 चा 1 द्वारे निरसित
११४.१९८५५९ न्यायाधीश (संरक्षण) अधिनियम, १९८५
११५.१९८५६१ अंमली औषधिद्रव्ये व मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम, १९८५
११६.१९८५८२ भारताचे अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, १९८५
११७.१९८६ कृषि व संस्कारित अन्नपदार्थ निर्यात विकास प्राधिकरण अधिनियम, १९८५
११८.१९८६ कृषि व संस्कारित अन्न पदार्थ निर्यात उपकर अधिनियम, १९८५
११९.१९८६१० मसाले पदार्थ मंडळ अधिनियम, १९८६
१२०.१९८६११ मसाला पदार्थ उपकर अधिनियम, १९८६
१२१.१९८६२५ मुस्लिम स्त्रिया (घटस्फोटानंतर अधिकार संरक्षण) अधिनियम, १९८६
१२२.१९८६२९ पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, १९८६
१२३.१९८६३२ संशोधन व विकास उपकर अधिनियम, १९८६
१२४.१९८६५३ बाल न्याय अधिनियम, १९८६
१२५.१९८६६० स्त्रियांचे असभ्य प्रतिरूपण (प्रतिषेध) अधिनियम, १९८६
१२६.१९८६६१ बाल कामगार (प्रतिबंध आणि विनियमन) अधिनियम, १९८६
१२७.१९८६६८ उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, १९८६
१२८.१९८७१६ गोवा, दमण व दीव खाणकाम सवलती (नष्ट करण्यासाठी आणि खाणकाम पट्टा म्हणून घोषित करण्यासाठी )अधिनियम, १९८७
१२९.१९८७५३ राष्ट्रीय गृहनिर्माण बँक अधिनियम, १९८७
१३०.१९८८ सती (प्रतिबंध) अधिनियम, १९८७
१३१.१९८८४१ धार्मिक संस्था (दुरूपयोगास प्रतिबंध) अधिनियम, १९८८
१३२.१९८८४५ बेनामी संव्यवहार (प्रतिषेध) अधिनियम, १९८८
१३३.१९८८४६ अंमली औषधिद्रव्ये व मन:प्रभावी पदार्थ विधिनिषिद्ध व्यापार प्रतिबंध अधिनियम, १९८८
१३४.१९८८४९ भ्रष्टाचार प्रतिबंध अधिनियम, १९८८
१३५.१९८८५९ मोटार वाहन अधिनियम, १९८८
१३६.१९८८६८ भारताचे राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण अधिनियम, १९८८
१३७.१९८९२४ रेल्वे अधिनियम, १९८९
१३८.१९८९३३ अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जनजाती (अत्याचार प्रतिबंध) अधिनियम, १९८९
१३९.१९८९३९ भारतीय लघुउद्योग विकास बँक अधिनियम, १९८९
१४०.१९९०२० राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, १९९०
१४१.१९९०२१ सशस्त्र दल (जम्मू आणि काश्मीर) विशेष अधिकार अधिनियम, १९९०
१४२.१९९१ लोक दायित्व विमा अधिनियम, १९९१
१४३.१९९१११ निवडणूक आयोग(निवडणूक आयुक्तांच्या सेवाशर्ती आणि कामकाज चालवणे) अधिनियम, १९९१
१४४.१९९१४१ परकीय चलनाचे वित्तप्रेषण व परकीय चलन रोख्यातील गुंतवणूक (उन्मुक्ती व सूट) अधिनियम, १९९१
१४५.१९९१४२ उपासना स्थाने (विशेष उपबंध) अधिनियम, १९९१
१४६.१९९१४७ ऐच्छिक ठेवी (उन्मुक्ती आणि सूट) अधिनियम, १९९१
१४७.१९९२१९ राष्ट्रीय अल्पसंख्याक आयोग अधिनियम, १९९२
१४८.१९९२२२ विदेशी व्यापार (विकास व विनियमन) अधिनियम, १९९२
१४९.१९९२२७ विशेष न्यायालय (प्रतिभूतीमधील व्यवहारांशी संबंधित अपराधांची संपरीक्षा) अधिनियम, १९९२
१५०.१९९२३४ भारतीय पुनर्वसन परिषद अधिनियम, १९९२
१५१.१९९२४१ अर्भकासाठी दूध-पर्यायी पदार्थ, दूधाच्या बाटल्या आणि अर्भकाचे खाद्य (उत्पादन, पुरवठा आणि वितरण विनियमन) अधिनियम, १९९२
१५२.१९९३२७ राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोग अधिनियम, १९९३
2018 चा 24 द्वारे निरसित
१५३.१९९३३३ अयोध्या येथील विवक्षित क्षेत्र संपादन अधिनियम, १९९३
१५४.१९९४१० मानवी हक्क संरक्षण अधिनियम, १९९३
१५५.१९९४४२ मानवी अवयव प्रतिरोपण अधिनियम, १९९४
१५६.१९९५ विकलांग व्यक्तींसाठी (समान संधी, हक्कांचे संरक्षण आणि पूर्ण सहभाग) अधिनियम, १९९५
१५७.१९९५ केबल टेलिव्हिजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, १९९५
१५८.१९९५२७ राष्ट्रीय पर्यावरण न्यायाधिकरण अधिनियम, १९९५
सन २०१० चा केंद्रीय अधिनियम क्रमांक १९ द्वारे निरसित करण्यात आला आहे.
१५९.१९९५४४ तंत्रविकास मंडळ अधिनियम, १९९५
१६०.१९९६४० पंचायतीसंबधीचे उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रांवर विस्तारित करणे) अधिनियम, १९९६
१६१.१९९८१७ लॉटरी (विनियमन) अधिनियम, १९९८
१६२.२०००५६ बाल न्याय (मुलांची काळजी व संरक्षण) अधिनियम, २०००
सन २०१६ चा केंद्रीय अधिनियम क्रमांक २ द्वारे निरसित करण्यात आला आहे.
१६३.२००२३३ परिसीमन अधिनियम, २००२
१६४.२००२३५ हज समिती अधिनियम, २००२
१६५.२००३३४ सिगारेट आणि इतर तंबाखू उत्पादने (जाहिरातीस प्रतिबंध आणि व्यापार व वाणिज्य व्यवहार आणि उत्पादन, पुरवठा व वितरण यांचे विनियमन) अधिनियम, २००३
१६६.२००५२२ माहितीचा अधिकार अधिनियम, २००५
१६७.२००९ विज्ञान व अभियांत्रिकी संशोधन मंडळ अधिनियम, २००८
१६८.२००९३५ बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क अधिनियम, २००९
१६९.१९२७१६ भारतीय वन अधिनियम, १९२७
१७०.२००७४१ रस्ते वाहतूक अधिनियम, २००७
१७१.१९०८ स्फोटक पदार्थ अधिनियम, १९०८
१७२.१९२०३३ कैद्यांची ओळख पटविण्याबाबत अधिनियम, १९२०
१७३.१९५०४९ भारताचा आकस्मिकता निधी अधिनियम, 1950
१७४.२००७ अनुसूचित जनजाती व इतर पारंपरिक वनवासी (वन हक्क मान्य करणे) अधिनियम, २००६
१७५.२००७ बाल विवाह प्रतिबंध अधिनियम, २००६

केंद्राचे अधिनियम (प्राधिकृत अनुवाद) मराठीतून

अ.क्र.अधिनियम वर्षअधिनियम क्रमांकअधिनियमाचे नाव
१.१९५१६१ अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, १९५१ The All-India Services Act, १९५१
२.१८८६ जन्म, मृत्यू व विवाह नोंदणी अधिनियम, १८८६ The Births, Deaths and Marriages Registration Act, १८८६
३.१९५६७४ केंद्रीय विक्रीकर अधिनियम, १९५६ The Central Sales Tax Act, १९५६
४.१९४८४६ कोळसा खाणी भविष्य निधि व संकीर्ण उपबंध अधिनियम, १९४८ The Coal Mines Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act, १९४८
५.१९६४ कंपनी (नफा) उपरिकर अधिनियम, १९६४ The Companies (Profits) Surtax Act, १९६४
६.१९७०३७ कंत्राटी कामगार सेवा ( विनियमन व उच्चाटन) अधिनियम, १९७० The Contract Labour (Regulation And Abolition) Act, १९७०
७.१९७१७० न्यायालय अवमान अधिनियम, १९७१ The Contempt of Courts Act, १९७१
८.१९३० घातक औषधिद्रव्य अधिनियम, १९३० The Dangerous Drugs Act, १९३० सन १९८५ चा केंद्रीय अधिनियम क्रमांक ६१ द्वारे निरसित करण्यात आला आहे.
सन १९८५ चा केंद्रीय अधिनियम क्रमांक ६१ द्वारे निरसित करण्यात आला आहे.
९.१९४८१६ दंतवैद्य अधिनियम, १९४८ The Dentists Act, १९४८
१०.१९७२११ विभागीय चौकशी (साक्षीदारांना हजर राहण्यास भाग पाडणे व दस्तऐवज दाखल करवणे) अधिनियम, १९७२ The Departmental Inquiries (Enforcement of Attendance of Witnesses and Production of Documents) Act, १९७२
११.१९४८ गोदी कामगार (रोजगाराचे विनियमन) अधिनियम, १९४८ The Dock Workers (Regulation of Employment) Act, १९४८
१२.१९५९३१ सेवायोजन कार्यालये (रिक्त पदांची सूचना देणे सक्तीचे) अधिनियम, १९५९ The Employment Exchanges (Compulsory Notification of Vacancies) Act, १९५९
१३.१९३८२६ बालक सेवायोजन अधिनियम, १९३८ The Employment of Children Act, १९३८ सन १९८६ चा केंद्रीय अधिनियम क्रमांक ६१ द्वारे निरसित करण्यात आला आहे.
सन १९८६ चा केंद्रीय अधिनियम क्रमांक ६१ द्वारे निरसित करण्यात आला आहे.
१४.१९५३३४ संपदा शुल्क अधिनियम, १९५३ The Estate Duty Act, १९५३
१५.१९६२ संपदा शुल्क (वाटप) अधिनियम, The Estate Duty (Distribution) Act, १९६२
सन २००० चा केंद्रीय अधिनियम क्रमांक २० द्वारे निरसित करण्यात आला आहे.
१६.१९४६३१ विदेशी व्यक्ती अधिनियम, १९४६ The Foreigners Act, १९४६
१७.१८९० पालक आणि पाल्य अधिनियम, १८९० The Guardians and Wards Act, १८९०
१८.१९२३ भारतीय बॉयलर अधिनियम,१९२३ The Indian Boilers Act, १९२३
१९.१८७५ भारतीय सज्ञानता अधिनियम, १८७५ The Indian Majority Act, १८७५
२०.१९५५४१ औद्योगिक विवाद (बँकव्यवसायी कंपन्या)निर्णय अधिनियम,१९५५ The Industrial Disputes (Banking Companies) Decision Act, १९५५
सन २००१ चा केंद्रीय अधिनियम क्रमांक १९ द्वारे निरसित करण्यात आला आहे.
२१.१९४९५४ औद्योगिक विवाद (बँकव्यवसायी आणि विमाव्यवसायी कंपन्या) अधिनियम, १९४९ The Industrial Disputes (Banking and Insurance Companies) Act, १९४९
२२.१९३४१९ भारतीय गोदी कामगार अधिनियम, १९३४ The Indian Dock Labourers Act, १९३४
सन १९८६ चा केंद्रीय अधिनियम क्रमांक ५४ द्वारे निरसित करण्यात आला आहे.
२३.१९६८४६ कीटकनाशके अधिनियम, १९६८ The Insecticides Act, १९६८
२४.१९६१५८ लोह धातुक खाणी कामगार कल्याण उपकर अधिनियम, १९६१ The Iron Ore Mines Labour Welfare Cess Act, १९६१
२५.१९७२६२ चुनखडी आणि डोलोमाइट खाणी कामगार कल्याण निधि अधिनियम, १९७२ The Limestone and Dolomite Mines Labour Welfare Fund Act, १९७२
२६.१९१४ स्थानिक प्राधिकरण कर्जे अधिनियम, १९१४ The Local Authorities Loans Act, १९१४
२७.१९४६२२ अभ्रक खाणी कामगार कल्याण निधि अधिनियम, १९४६ The Mica Mines Labour Welfare Fund Act, १९४६
२८.१९६१२७ मोटार परिवहन कामगार अधिनियम, १९६१ The Motor Transport Workers Act, १९६१
२९.१९६९४४ शपथ अधिनियम, १९६९ The Oaths Act, १९६९
३०.१९२०३४ पासपोर्ट (भारतात प्रवेश) अधिनियम, १९२० The Passport (Entry into India) Act, १९२०
३१.१९४८ औषधव्यवसाय अधिनियम, १९४८ The Pharmacy Act, १९४८
३२.१९५१६९ मळे कामगार अधिनियम, १९५१ The Plantations Labour Act, १९५१
३३.१८६७२५ मुद्रण आणि पुस्तक-नोंदणी अधिनियम, १८६७ The Press and Registration of Books Act, १८६७
३४.१९७१६९ राष्ट्र प्रतिष्ठा अपमान प्रतिबंध अधिनियम, १९७१ The Prevention of Insults to National Honour Act, १९७१
३५.१९१११० प्रजाक्षोभक सभा प्रतिबंध अधिनियम, १९११ The Prevention of Seditious Meetings Act, १९११
३६.१९५८२० अपराधी परिवीक्षा अधिनियम, १९५८ The Probation of Offenders Act, १९५८
३७.१९३९१६ विदेशी व्यक्ती नोंदणी अधिनियम, १९३९ The Registration of Foreigners Act, १९३९
३८.१९५६८८ लोक प्रतिनिधित्व (संकीर्ण उपबंध) अधिनियम, १९५६ The Representation of the People (Miscellaneous Provisions) Act, १९५६
३९.१९५८२१ भात गिरणी उद्योग (विनियमन) अधिनियम, १९५८ The Rice-Milling Industry (Regulation) Act, १९५८
सन १९९७ चा केंद्रीय अधिनियम क्रमांक २८ द्वारे निरसित करण्यात आला आहे.
४०.१९६६ खलाशी भविष्य निधि अधिनियम, १९६६ The Seamen’s Provident Fund Act, १९६६
४१.१९५६१०४ स्त्रिया व मुली अपव्यापार दमन अधिनियम, १९५६ The Suppression of Immoral Traffic in Women and Girls Act, १९५६
४२.१९७९२४ संघराज्य उत्पादन शुल्क (वितरण) अधिनियम, १९७९ The Union Duties of Excise (Distribution) Act, १९७९
४३.१९५४२९ वक्फ अधिनियम, १९५४ The Wakf Act, १९५४
सन १९९५ चा केंद्रीय अधिनियम क्रमांक ४३ द्वारे निरसित करण्यात आला आहे.
४४.१९७२५३ वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, १९७२ The Wild Life (Protection) Act, १९७२