भारताच्या संविधानामध्ये अनुच्छेद ३४७ अनुसार राष्ट्रपतीला एखाद्या राज्यातील लक्षणीय प्रमाणातील लोकांकडून बोलल्या जाणा-या कोणत्याही भाषेला अधिकृतरीत्या राजभाषा म्हणून मान्यता देण्याची तरतूद आहे. १ मे १९६० रोजी महाराष्ट्र राज्याची स्थापना झाल्यानंतर राजभाषा मराठीचा शासन व्यवहारात वापर करण्याबाबतचे धोरण राबविण्यासाठी शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग,क्रमांक ओएफएल-११५९ बी दिनांक ६ जुलै १९६० अन्वये भाषा संचालनालयाची स्थापना करण्यात आली. सविस्तर वाचा

prev next

केंद्राचे अधिनियम

राज्याचे अधिनियम

भारताचे संविधान

भाषा संचालनालयाने प्रकाशीत केलेले शब्दकोश व शब्दावल्या..

सदर शब्दकोश आता डिजीटल फॉरमॅटमधे सहज शोधता येण्याजोगे उपलब्ध केले आहेत. ह्यात ३८ कोशांच्या मिळून ३,२०,००० शब्दांचा समावेश आहे!

भाषा संचालनालयाचे परिभाषा कोश

भाषा संचालनालयाने घडवलेल्या वरील मुख्य कोशांव्यतिरीक्त खालील ३० इतर परीभाषा कोशांचे एकत्रीत संकलन "मराठी भाषा शब्दकोश" संकेतस्थळावर असून तिथे ह्या ३८ व इतर विभागांच्या शब्दकोशातील ४,००,००० हून अधिक शब्दांचा समावेश आहे -

तत्त्वज्ञान व तर्कशास्त्र परिभाषा कोश (741) | साहित्य समीक्षा परिभाषा कोश (2346) | ग्रंथालयशास्त्र परिभाषा कोश (2889) | कृषिशास्त्र पारिभाषिक शब्दावली (2909) | न्यायवैद्यक व विषशास्त्र परिभाषा कोश (3204) | लोकप्रशासन परिभाषा कोश(3655) | शिक्षणशास्त्र परिभाषा कोश (3694) | गणितशास्त्र परिभाषा कोश (3919) | राज्यशास्त्र परिभाषा कोश (4969)| संख्या शास्त्र परिभाषा कोश (5149) | वृत्तपत्र विद्या परिभाषा कोश (5724) | भाषाविज्ञान व वाङ्मयविद्या परिभाषा कोश (5759) | औषधशास्त्र परिभाषा कोश (5950) | व्यवसाय व्यवस्थापन परिभाषा कोश (6360) | धातुशास्त्र परिभाषआ कोश (6409) | यंत्र अभियांत्रिकी परिभाषा कोश (7515)| कृषीशास्त्र परिभाषा कोश (8017) | विद्युत अभियांत्रिकी परिभाषा कोश (8454) | भूगोलशास्त्र परिभाषा कोश (8704) | भूशास्त्र परिभाषा कोश(8995) | मानसशास्त्र परिभाषा कोश (9159) | अर्थशास्त्र परिभाषा कोश (9818) | वाणिज्यशास्त्र परिभाषा कोश (10379) | शरीरक्रियाशास्त्र परिभाषा कोश (10411) | रसायनशास्त्र परिभाषा कोश (11044) | शारीर परिभाषा कोश (12428) | स्थापत्य अभियांत्रिकी परिभाषा कोश (12429) | भौतिकशास्त्र परिभाषा कोश (13646) | भौतिकशास्त्र पारिभाषिक शब्दावली (17388) | जीवशास्त्र परिभाषा कोश (22288)

Close Menu