शासकीय माहिती अधिकाऱ्यांची नावे, पदनामे आणि इतर तपशील

कार्यालयाचे नाव पत्ता अपिलीय अधिकाऱ्याचे नाव पदनाम दूरध्वनी क्रमांक मेल आयडी क्रमांक
भाषा संचालक, महाराष्ट्र राज्य, यांचे कार्यालय, प्रशासकीय इमारत, 5 वा मजला, डॉ.आंबेडकर उद्यानाजवळ, शासकीय वसाहत, वांद्रे (पूर्व), मुंबई-400051.

आणि

भाषा संचालनालय, विभागीय कार्यालय, नवी मुंबई, पुणे, नागपूर व औरंगाबाद करिता

श्रीमती व‍िजया ल. डोनीकर

भाषा संचालक

(022) 26417265 (वै.)

(022) 26552184 (का.)

vijaya.donikar@mah.gov.in

कार्यालयाचे नाव पत्ता

जनमाहिती अधिकाऱ्याचे नाव पदनाम

दूरध्वनी क्रमांक मेल आयडी क्रमांक

भाषा संचालक, महाराष्ट्र राज्य, यांचे कार्यालय, प्रशासकीय इमारत, 5 वा मजला, डॉ.आंबेडकर उद्यानाजवळ, शासकीय वसाहत, वांद्रे (पूर्व), मुंबई400051.

श्री. च‍िं. हो. वसावे,
सहायक भाषा संचालक
(प्रश‍िक्षण व आस्थापना)

 

श्री. अ. वा. गिते,
भाषा उपसंचालक (विधि)

श्री. श. कि. यादव,
सहायक भाषा संचालक
(अनुवाद व शब्दावली)

(022) 26552184
director.dol-mh@gov.in
chintaman.vasave70@nic.in

arun.gite69@gov.in

sharad.yadav69@gov.in

भाषा संचालनालय, विभागीय कार्यालय, कोकण विभाग, कोकण भवन, नवी मुंबई400614.

श्री. यो. ल. शेट्ये,
विभागीय सहायक भाषा संचालक

(022) 27573542
divnewmum.dol-mh@gov.in

भाषा संचालनालय, विभागीय कार्यालय, मध्यवर्ती इमारत, 2 रा मजला, पुणे411001.

 श्री. श. कि. यादव,
प्र. व‍िभागीय सहायक भाषा संचालक

(020) 26121709
bhashapune@gmail.com
divpune.dol-mh@gov.in

भाषा संचालनालय, विभागीय कार्यालय, प्रशासकीय इमारत, 2 रा मजला, सिव्हिल लाईन्स, नागपूर440001.

श्री. ह. म. सुर्यवंशी,
विभागीय सहायक भाषा संचालक

(0712) 2564956
divngp.dol-mh@gov.in
bhashalanguagesngp@gmail.

भाषा संचालनालय, विभागीय कार्यालय,
जुने जिल्हाधिकारी कार्यालय आवार,
औरंगाबाद431001.

श्री. बा. उ. जगताप,
विभागीय सहायक भाषा संचालक

(0240) 2361372
divawb.dol-mh@gov.in

.क्र.

कार्यालयाचे नाव

सहायक जनमाहिती अधिकाऱ्याचे नाव पदनाम

दूरध्वनी क्रमांक

1.

भाषा संचालनालय,

प्रशासकीय इमारत, 5 वा मजला, डॉ.आंबेडकर उद्यानाजवळ, शासकीय वसाहत, वांद्रे (पूर्व), मुंबई400051.

श्रीमती र‍ी. रा. दळवी,
अधीक्षक

श्री. प. वि. पाटील,
वर‍िष्ठ ल‍िप‍िक

(022) 26552184

2.

भाषा संचालनालय,
विभागीय कार्यालय, कोकण भवन
नवी मुंबई 400614.

श्रीमती मी. म‍ि. गुरुस‍िद्धनवर,
अधीक्षक

(022) 27573542

3.

भाषा संचालनालय,

विभागीय कार्यालय, नवीन मध्यवर्ती इमारत, 2 रा मजला, पुणे 411001.

श्री. सु. बा. श‍िरसाट,
अधीक्षक

(020) 26121709

4.

भाषा संचालनालय,

विभागीय कार्यालय, प्रशासकीय इमारत,
2 रा मजला, सिव्हिल लाईन्स्,
नागपूर 440001.

श्री. सं. दि. गोरे,
अधीक्षक

(0712) 2533956

5.

भाषा संचालनालय,

विभागीय कार्यालय, जुने जिल्हाधिकारी कार्यालय आवार, औरंगाबाद 431001.

श्री. म. दु. लोखंडे,
अधीक्षक

(0240) 2361372