शासकीय माहिती अधिकाऱ्यांची नावे, पदनामे आणि इतर तपशील

भाषा संचालनालय व भाषा संचालनालयाच्या अधिपत्त्या खालील नवी मुंबई, पुणे, नागपूर व औरंगाबाद या विभागीय कार्यालयासाठी नेमलेले माहिती अधिकारी व अपिलीय अधिकाऱ्यांची माहिती.

कार्यालयाचे नाव पत्ता अपिलीय अधिकाऱ्याचे नाव पदनाम दूरध्वनी क्रमांक मेल आयडी क्रमांक
भाषा संचालक, महाराष्ट्र राज्य, यांचे कार्यालय, प्रशासकीय इमारत, 5 वा मजला, डॉ.आंबेडकर उद्यानाजवळ, शासकीय वसाहत, वांद्रे (पूर्व), मुंबई-400051.

आणि

भाषा संचालनालय, विभागीय कार्यालय, नवी मुंबई, पुणे, नागपूर व औरंगाबाद करिता

श्रीमती  नंदा राऊत

भाषा संचालक

(022) 26417265 (वै.)

(022) 26552184 (का.)

bhashasanchalak@yahoo.in

 

कार्यालयाचे नाव पत्ता

जनमाहिती अधिकाऱ्याचे नाव पदनाम

दूरध्वनी क्रमांक मेल आयडी क्रमांक

भाषा संचालक, महाराष्ट्र राज्य, यांचे कार्यालय, प्रशासकीय इमारत, 5 वा मजला, डॉ.आंबेडकर उद्यानाजवळ, शासकीय वसाहत, वांद्रे (पूर्व), मुंबई400051.

श्रीमती म. अ. सोनावणे,

प्र.सहायक भाषा संचालक

(आस्थापना व लेखा)

 

श्रीमती वि. ल. डोनीकर

भाषा उपसंचालक

(अनुवाद व शब्दावली)

 

श्री. अ. वा. गिते

प्र.भाषा उप संचालक (विधि)

(022) 26552184

bhashasanchalak@yahoo.in

भाषा संचालनालय, विभागीय कार्यालय, कोकण विभाग, कोकण भवन, नवी मुंबई400614.

श्रीमती वि. . माळगावकर, प्र.सहायक विभागीय भाषा संचालक

(022) 27573542

bhasha.adhikari@gmail.com

भाषा संचालनालय, विभागीय कार्यालय, मध्यवर्ती इमारत, 2 रा मजला, पुणे411001.

श्री. म. दु. लोखंडे

प्र. विभागीय सहायक भाषा संचालक

(020) 26121709

bhashapune@gmail.com

भाषा संचालनालय, विभागीय कार्यालय, प्रशासकीय इमारत, 2 रा मजला, सिव्हिल लाईन्स, नागपूर440001.

श्री. .. सुर्यवंशी,

विभागीय सहायक भाषा संचालक

(0712) 2564956 bhashalanguagesngp@gmail.com

भाषा संचालनालय, विभागीय कार्यालय,

जुने जिल्हाधिकारी कार्यालय आवार,

औरंगाबाद431001.

              श्री. यो. ल. शेट्ये

विभागीय सहायक भाषा संचालक

(0240) 2361372

rajbhashamarathi@yahoo.com

 

.क्र.

कार्यालयाचे नाव

सहायक जनमाहिती अधिकाऱ्याचे नाव पदनाम

दूरध्वनी क्रमांक

1.

भाषा संचालनालय,

प्रशासकीय इमारत, 5 वा मजला, डॉ.आंबेडकर उद्यानाजवळ, शासकीय वसाहत, वांद्रे (पूर्व), मुंबई400051.

श्रीमती . . सोनावणे,

प्र.सहायक भाषा संचालक

(022) 26552184

2.

भाषा संचालनालय,

विभागीय कार्यालय, कोकण भवन

नवी मुंबई 400614.

श्रीमती वि.शे.माळगांवकर,

अधीक्षक

(022) 27573542

3.

भाषा संचालनालय,

विभागीय कार्यालय, नवीन मध्यवर्ती इमारत, 2 रा मजला, पुणे 411001.

श्री..दु.लोखंडे,

अधीक्षक

(020) 26121709

4.

भाषा संचालनालय,

विभागीय कार्यालय, प्रशासकीय इमारत,

2 रा मजला, सिव्हिल लाईन्स्,

नागपूर 440001.

श्री. सं. दी. गाेरे

अधीक्षक.

(0712) 2533956

5.

भाषा संचालनालय,

विभागीय कार्यालय, जुने जिल्हाधिकारी कार्यालय आवार, औरंगाबाद 431001.

श्री.चिं.हो.वसावे,

अधीक्षक.

(0240) 2361372