भाषा संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य

मुंबईप्रशासकीय इमारत, ५ वा मजला,
शासकीय वसाहत, वांद्रे ( पूर्व ),
मुंबई   ४०००५१महाराष्ट्र,  भारत
दूरध्वनी क्रमांक : ०२२ - २६५५२१८४
फ़ॅक्स : ०२२ - २६४१७२६५
ई मेल : bhashasanchalak@yahoo.in
संकेतस्थळ : https://directorate.marathi.gov.in/

विभागीय कार्यालय, कोकण विभाग

कोकण भवन, नवी मुंबई-400614
दूरध्वनी क्रमांक : (022) 27573542
ई मेल : bhasha.adhikari@gmail.com

विभागीय कार्यालय, पुणे

विभागीय कार्यालय, मध्यवर्ती इमारत,
2 रा मजला, पुणे-411001.
दूरध्वनी क्रमांक : (020) 26121709
ई मेल : bhashapune@gmail.com

विभागीय कार्यालय, नागपूर

प्रशासकीय इमारत, 2 रा मजला,
सिव्हिल लाईन्स, नागपूर-440001
दूरध्वनी क्रमांक : (0712) 2564956
ई मेल : bhashalanguagesngp@gmail.com

विभागीय कार्यालय, औरंगाबाद

जुने जिल्हाधिकारी कार्यालय आवार,
औरंगाबाद-431001
दूरध्वनी क्रमांक : (0240) 2361372
ई मेल : rajbhashamarathi@yahoo.com