अ.क्र.वर्षराज्य अधिनियमाचे संक्षिप्त नांव
१.१८२७ न्यायालयांनी मालमत्तेच्या वारसांना, मृत्युपत्र व्यवस्थापकांना आणि प्रबंधकांना यथानियम मान्यता देण्याबाबत आणि प्रबंधकांची व व्यवस्थापकांची नेमणूक करण्यासंबंधी तरतूद करण्याबाबत अधिनियम,
२.१८२७२९ दख्खन आणि खानदेश मधील मुंबईचे प्रदेश विनियमांच्या अंमलांखाली आणण्याबाबत विनियम
३.१८३११. जमीन दावे सन १८३१ चा मुंबई विनियम एक
४.१८५२११. मुंबईचा जमीन महसुल माफ असलेल्या इस्टेटीबाबत अधिनियम, १८५२
५.१८५३११. [ मुंबई व कुलाबा येथील] समुद्र किनाऱ्यावरील उपद्रवासंबंधी अधिनियम, १८५३
६.१८६०२१ सोसायटी नोंदणी अधिनियम, १८६०
७.१८६२४. बाजार व जत्रा अधिनियम, १८६२
८.१८६३३. सातारा, सोलापूर आणि दक्षिण मराठा प्रदेश विधि अधिनियम, १८६३
९.१८६३५. गॅस कंपनी अधिनियम, १८६३
१०.१८६३२. जमीन महसुलाच्या माफीबाबत अधिनियम, (क्रमांक १) १८६३
११.१८६३७. जमीन महसुलाच्या माफीबाबत अधिनियम, (क्रमांक २) १८६३
१२.१८६४२. महाराष्ट्र बाष्प जलयानांबाबत अधिनियम, १८६४
१३.१८६५३. पैज लावण्यास प्रतिबंध करण्यासंबंधी विधि (सुधारणा) अधिनियम, १८६५
१४.१८६६७. मुंबई हिंदु वारसा कर्जे निवारण अधिनियम, १८६६
१५.१८६६१४. एदलाबाद व वरणगाव परगणा विधी अधिनियम, १८६६
१६.१८६६२३. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या लेटर्स पेटंटसंबंधी अधिनियम, १८६६
१७.१८६८२. महाराष्ट्र तरीबाबत अधिनियम, १८६८
१८.१८६९१४. महाराष्ट्र दिवाणी न्यायालय अधिनियम, १८६९
१९.१८७४२. दिवाणी तुरुंगाबाबत अधिनियम, १८७४
२०.१८७४३. महाराष्ट्र वंशपरंपरागत पद अधिनियम, १८७४ *
२१.१८७५३.रस्ते व पूल यांवरील दुरुस्तीबाबत अधिनियम, १८७५
सन २०१७ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक १५ अन्वये निरसित करण्यात आला आहे.
२२.१८७६२. मुंबई शहर जमीन महसूल अधिनियम, १८७६
२३.१८७६१०. महाराष्ट्र महसूल क्षेत्राधिकार अधिनियम, १८७६
२४.१८७८५. मुंबई अबकारी अधिनियम, १८७८ *
२५.१८८२७. महाराष्ट्र लँडिंग व व्हार्फेज फी अधिनियम, १८८२
सन २०१६ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ३१ अन्वये निरसित करण्यात आला आहे.
२६१८८३५. महाराष्ट्र सार्वजनिक प्राधिकारी शिक्के अधिनियम, १८८३
२७.१८८७२. यात्रेकरु संरक्षण अधिनियम, १८८७
२८.१८८७४. महाराष्ट्र जुगार प्रतिबंध अधिनियम, १८८७
२९.१८८७६. मतदार अधिनियम,१८८७
३०.१८८८३. मुंबई महानगरपालिका अधिनियम, १८८८
३१.१८८९१. महाराष्ट्र ग्राम स्वच्छता अधिनियम, १८८९
सन २०१७ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक १५ अन्वये निरसित करण्यात आला आहे.
३२.१८९०५. मुंबई नगरपालिका सेवक अधिनियम, १८९०
३३.१८९४२. पेठ विभागासंबंधीच्या विधींबाबत अधिनियम, १८९४
३४.१८९४२०. भूमिसंपादन (महाराष्ट्र राज्यास लागू असताना)(सुधारणा) अधिनियम, १८९४
३५.१८९८१. मुंबई शहर नगरपालिका गुंतवणुकीबाबत अधिनियम, १८९८
सन २०१६ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ३१ अन्वये निरसित करण्यात आला आहे.
३६.१९०४१. महाराष्ट्र सर्वसाधारण वाक्खंड अधिनियम, १९०४
३७.१९०५१. मुंबई पाल्याधिकरण अधिनियम, १९०५
सन २०१७ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक १५ अन्वये निरसित करण्यात आला आहे.
३८.१९०६२. मामलेदार न्यायालय अधिनियम, १९०६
३९.१९०९३. छत्रपती शिवाजी महाराज वस्तू संग्रहालय अधिनियम, १९०९
४०.१९१२३. महाराष्ट्र शर्यतींच्या जागांबददल लायसन्स देण्याबाबत अधिनियम, १९१२
४१.१९१२७. महाराष्ट्र धूर उपद्रव अधिनियम, १९१२
सन २०१७ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक १५ अन्वये निरसित करण्यात आला आहे.
४२.१९१३ पदस्थ विश्वस्त अधिनियम,१९१३
४३.१९१८६. महाराष्ट्र परकीय इसमांच्या अपात्रतेबाबत अधिनियम, १९१८
सन २०१६ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ३१ अन्वये निरसित करण्यात आला आहे.
४४.१९२० महाराष्ट्र सार्वजनिक वाहनांबाबत अधिनियम १९२०
४५.१९२०१५. मुंबई शहर प्राथमिक शिक्षण अधिनियम, १९२०
४६.१९२०१७ मुंबई वकील अधिनियम, १९२०
४७.१९२२४. माहूल खाडीसंबंधी हक्क नष्ट करण्याबाबत अधिनियम, १९२२
४८.१९२३१. महाराष्ट्र करमणूक शुल्क अधिनियम, १९२३
४९.१९२५६. महाराष्ट्र पण कर अधिनियम, १९२५
५०.१९२६११. हिंदू लोकांच्या धार्मिक विधिबद्दल मिळणारा मेहनताना बेकायदेशीर ठरविण्याबाबत अधिनियम, १९२६
५१.१९२८३. मुंबई शेतकरी नसलेल्या इसमांना कर्जे देण्याबाबत अधिनियम, १९२८
५२.१९२९१८. महाराष्ट्र बोर्स्टल शाळा अधिनियम, १९२९
५३.१९३०२५. मुंबई स्थानिक निधि लेखापरीक्षा अधिनियम, १९३०
५४१९३२४. मुंबई कापूस करार अधिनियम, १९३२
५५.१९३२१५. मुंबई वजने व मापे अधिनियम, १९३२
५६.१९३३२२. महाराष्ट्र पशुधन सुधारणा अधिनियम, १९३३
५७.१९३६२०. महाराष्ट्र अफू ओढण्याबाबत अधिनियम, १९३६
५८.१९३८२२. महाराष्ट्र समपह्रत केलेल्या जमिनी परत करणे अधिनियम, १९३८
सन २०१७ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक १५ अन्वये निरसित करण्यात आला आहे.
५९.१९३९ महाराष्ट्र गॅस पुरवठा अधिनियम, १९३९
६०.१९३९१०. महाराष्ट्र उदवाहक अधिनियम, १९३९
६१.१९३९२२. मुंबईचा शेतीच्या उत्पन्नाच्या बाजारांबाबत अधिनियम, १९३९
६२.१९३९२६ मुंबई वैरण व धान्य नियंत्रण अधिनियम, १९३९ *
६३.१९४२२८. महाराष्ट्र जमीन सुधारणा परियोजना अधिनियम, १९४२
६४.१९४२३०. मुंबई कापूस नियंत्रण अधिनियम, १९४२
६५.१९४५१७. बृहन्मुंबईच्या विधीबाबत व मुंबई उच्च न्यायालयाच्या हददी जाहीर करण्याबाबत अधिनियम, १९४५
६६.१९४६११. मध्य प्रांत व वऱ्हाड निवासव्यवस्था भाडयाने देण्याबाबत अधिनियम, १९४६
६७.१९४६२०. महाराष्ट्र वीज (विशेष अधिकार) अधिनियम, १९४६
६८.१९४६२७. मुंबई कापूस (आकडेवारी ) अधिनियम, १९४६
६९.१९४७३. महाराष्ट्र होमगार्ड अधिनियम, १९४७
७०.१९४७११. महाराष्ट्र औद्योगिक संबंध अधिनियम, १९४७
७१.१९४७१९. मुंबई हिंदू महिलांचे मालमत्तेवरील हक्क (शेतजमिनीस लागू करणे) अधिनियम, १९४७
सन २०१७ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक १५ अन्वये निरसित करण्यात आला आहे.
७२.१९४७२८. महाराष्ट्र कर्जदार शेतकरी साहाय्य अधिनियम, १९४७
७३.१९४७३१. मुंबई सावकार अधिनियम, १९४६
७४.१९४७४३. महाराष्ट्र शेतातील पिकांवरील कीड व रोग याबाबत अधिनियम, १९४७
७५.१९४७५४. मिळकतीच्या व्यवस्था मुंबई प्रांतापुरत्या कायदेशीर ठरविण्याबाबत अधिनियम, १९४७
७६.१९४७५६. मुंबईचा वखारीबाबत अधिनियम, १९४७
७७.१९४७५७. मुंबईचा भाडे नियंत्रण आणि हॉटेल व निवासगृह दर नियंत्रण अधिनियम, १९४७
७८.१९४७५८. मुंबईच्या शिधा वाटपाच्या (शिधा वाटपाची पूर्वतयारी करणे व ते चालू ठेवणे याबाबतच्या) उपायांबाबत अधिनियम, १९४७
७९.१९४७६१. महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण अधिनियम, १९४७
८०.१९४७६२. महाराष्ट्र धारण जमिनींचे तुकडे पाडण्यास प्रतिबंध करण्याबाबत व त्याचे एकत्रीकरण करण्याबाबत अधिनियम, १९४७
८१.१९४८ नागपूर शहर महानगरपालिका अधिनियम,
८२.१९४८११. किमान वेतन (महाराष्ट्र राज्यास लागू असताना) (सुधारणा) अधिनियम, १९४८
८३.१९४८२२. महाराष्ट्र निर्वासित अधिनियम, १९४८
सन २०१६ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ३१ अन्वये निरसित करण्यात आला आहे.
८४.१९४८३१. मुंबईचा इमारती बांधणे, पुन्हा बांधणे व त्यांचे रूपांतर करणे यावर नियंत्रण ठेवण्याबाबत अधिनियम, १९४८
८५.१९४८३३. महाराष्ट्र जमीन अधिग्रहण अधिनियम, १९४८
८६.१९४८४०. मुंबई शहर दिवाणी न्यायालय, अधिनियम, १९४८ *
८७.१९४८५९. मुंबई जनावरांच्या रोगांबाबत अधिनियम, १९४८
८८.१९४८६७. महाराष्ट्र कुळवहिवाट व शेतजमीन अधिनियम, १९४८
८९.१९४८६९. मुंबई गृहनिर्माण मंडळ अधिनियम, १९४८
९०.१९४८७२. महाराष्ट्र खार जमीन अधिनियम,
९१.१९४८७९. महाराष्ट्र दुकाने व आस्थापना अधिनियम, १९४८
९२.१९४९११. महाराष्ट्र शरीररचनाशास्त्र अधिनियम, १९४९
९३.१९४९१५. महाराष्ट्र शुश्रृषा गृह नोंदणी अधिनियम, १९४९
९४.१९४९२२ मुंबई शिक्का अधिनियम, १९४९
९५.१९४९२५. महाराष्ट्र दारुबंदी अधिनियम
९६.१९४९३२. महाराष्ट्र भागीदारी व नरवादारी सत्ताप्रकार नाहीसे करण्याबाबत अधिनियम, १९४९
९७.१९४९४२. मुंबई समाज बहिष्कार प्रतिबंधक अधिनियम, १९४९ *
९८.१९४९४४. मुंबई शहर (इमारत बांधकाम निर्बंध) अधिनियम, १९४९
९९.१९४९५३. मुंबईचा (विवक्षित विधि) रद्द करण्याबाबत अधिनियम, १९४९
१००.१९४९५९. महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम, १९४९
१०१.१९५०१. मुंबई इमारती (बांधण्यावर नियंत्रण) विनियम, १९५०
१०२.१९५०४. महाराष्ट्र विलीन संस्थाने (विधि) अधिनियम, १९५०
१०३.१९५०६. महाराष्ट्र खोती नाहीशी करण्याबाबत अधिनियम, १९४९
१०४.१९५०८. बृहन्मुंबईचे कायदे व मुंबई उच्च न्यायालय (हद्दी जाहीर करणे) (सुधारणा) अधिनियम, १९५०
१०५.१९५०२१. हैदराबाद कुळवहिवाट व शेतजमीन अधिनियम, १९५०
१०६.१९५०२२. मुंबईचा विलीन क्षेत्रे, परिवेष्टित क्षेत्रे याबाबत (विधि सुधारणा) अधिनियम, १९५०
१०७१९५०२३. मुंबईचा स्थानिक प्राधिकाऱ्यांनी खानेसुमारीच्या खर्चासाठी अंशदान देण्याबाबत अधिनियम, १९५०
१०८.१९५०२९. महाराष्ट्र सार्वजनिक विश्वस्त व्यवस्था अधिनियम, १९५०
१०९.१९५०३४. गुरांचे अतिक्रमणाविषयीचा अधिनियम आणि मुंबई डिस्ट्रिक्ट पोलीस अधिनियम सुधारण्याबाबत अधिनियम, १९५०
११०.१९५०६०. महाराष्ट्र परगणा व कुळकर्णी वतने नाहीशी करण्याबाबत अधिनियम, १९५०
११११९५११५. मुंबई विशेष दावे व कामे वैधकरण अधिनियम, १९५१
११२१९५१२२. महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, १९५१
११३१९५१२३. मुंबईचा न्यायदानविषयक व कार्यपालनाविषयक कामे विभक्त करण्याबाबत अधिनियम, १९५१
११४१९५१२४. मुंबई वन्य जनावरे व वन्य पक्षी संरक्षण अधिनियम, १९५१
११५१९५१३८. महाराष्ट्र राज्य राखीव पोलीस दल अधिनियम, १९५१
११६१९५१३९. मुंबईचा कायदे (दुसऱ्यांदा) रद्द करण्याबाबत व सुधारण्याबाबत अधिनियम, १९५१
११७१९५१४७. साष्टी भूसंपत्तीबाबत (जमीन महसुलाची माफी रद्द करण्याविषयी) अधिनियम, १९५१
११८१९५३११. महाराष्ट्र सिनेमा (विनियमन) अधिनियम, १९५३
११९१९५३१५.मध्यप्रदेश भूदान यज्ञ अधिनियम, १९५३
१२०१९५३१७ गांधी राष्ट्रीय स्मारक निधी (स्थानिक प्राधिकाऱ्यांच्या देणग्या )अधिनियम, १९५३
१२११९५३२९. मुंबई निर्वासित हितसंबंध (विभागणी) अधिनियमाच्या उपबंधांचे वैधकरण करणे व त्यात अनुपूरक उपबंध दाखल करणे याबाबत अधिनियम, १९५३
१२२१९५३४०. महाराष्ट्र कामगार कल्याण निधि अधिनियम, १९५३
१२३१९५३४२. महाराष्ट्र जात इनामे नाहीशी करण्याबाबत अधिनियम, १९५२
१२४१९५३४४. महाराष्ट्र कौली व कुटुवाण सत्ताप्रकार नाहीसे करण्याबाबत अधिनियम, १९५३
१२५१९५३५० महाराष्ट्र भू-सत्ताप्रकार नाहीसा करण्याबाबत (कागदपत्रे परत मिळविण्यासंबंधी) अधिनियम, १९५३
१२६१९५३६८. पशुवैद्यक व्यवसायी अधिनियम, १९५३
१२७१९५३७०. महाराष्ट्र (समाजास उपयुक्त) सेवा इनामे रद्द करण्याबाबत अधिनियम,१९५३
१२८१९५३७१. मुंबई विलीन प्रदेशातील (जंजिरा व भोर) खोती सत्ताप्रकार नाहीसा करण्याबाबत अधिनियम, १९५३
१२९१९५४१. मुंबई (ओखा मंडळ सलामी सत्ता प्रकार नाहीसा करण्याबाबत) अधिनियम, १९५३
१३०१९५४५. मुंबई विवाह नोंदणीबाबत अधिनियम, १९५३
१३११९५४३८. मुंबई दक्षिण शेतकरी साहाय्य (दावे व अर्ज) वैधकरण अधिनियम, १९५४
सन २०१७ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक १५ अन्वये निरसित करण्यात आला आहे.
१३२१९५४३९. महाराष्ट्र विलीन प्रदेश व क्षेत्रे (जहागिऱ्या नाहीशा करण्याबाबत ) अधिनियम, १९५४
१३३१९५४७२ मुंबईचा जनावरांची जोपासना करण्याबाबत अधिनियम, १९५४
१३४१९५५१. मुंबई वीज (विशेष अधिकार) अधिनियम (अनुसूचित क्षेत्रांना लागू करणे) विनियम, १९५५
१३५१९५५१८. मुंबई न्यायासंबंधी कामकाज (प्रतिवृत्तांचे नियमन करणे) अधिनियम, १९५५
१३६१९५५२१. महाराष्ट्र भिल्ल नाईक इनामे रद्द करण्याबाबत अधिनियम,१९५५
१३७१९५५२२. महाराष्ट्र विलीन प्रदेश किरकोळ दुमाला वहिवाटी नाहीसा करण्याबाबत अधिनियम, १९५५
१३८१९५५५५. महाराष्ट्र महामार्ग अधिनियम, १९५५
१३९१९५६२. महाराष्ट्र सरकारी जागा (काढून टाकण्याबाबत ) अधिनियम, १९५५
१४०१९५६३. महाराष्ट्र हवाई रज्जुमार्गाबाबत अधिनियम, १९५५
१४११९५६१७ भारताचा जंगलाबाबत मुंबई राज्यापुरता दुसऱ्यांदा सुधारण्याबाबत अधिनियम, १९५६
१४२१९५६३१ महाराष्ट्र हिंदुंच्या सार्वजनिक पूजे-अर्चेची ठिकाणे (प्रवेश अधिकृत करणे) अधिनियम, १९५६
१४३१९५६३८. महाराष्ट्र काकवीवर नियंत्रण ठेवण्याबाबत अधिनियम, १९५६
१४४१९५६४०. मुंबईचा जमिनीचे सत्ताप्रकार रद्द करण्याबाबत व सुधारण्याबाबत अधिनियम, १९५६
१४५१९५६४६. महाराष्ट्र आकस्मिकता निधी अधिनियम, १९५६
१४६१९५६४७. महाराष्ट्र विधान परिषद (सभापती व उपसभापती) आणि महाराष्ट्र विधान सभा (अध्यक्ष व उपाध्यक्ष) यांचे वेतन व भत्ते अधिनियम, १९५६
१४७१९५६४८. महाराष्ट्र मंत्र्यांचे वेतन व भत्ते यांबाबत अधिनियम, १९५६
१४८१९५६४९. महाराष्ट्राचा विधानमंडळाच्या सदस्यांचे वेतन व भत्ते याबाबत अधिनियम, १९५६
१४९१९५६५२. महाराष्ट्राचा विधानमंडळ सदस्य (निरर्हता दूर करणे) अधिनियम, १९५६
१५०१९५७१. सर चिनुभाई माधवलाल रणछोडलाल बॅरोनसी अधिनियम रद्द करण्याबाबत अधिनियम, १९५६
सन २०१६ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ३१ अन्वये निरसित करण्यात आला आहे.
१५११९५७ महाराष्ट्र शेटगी वेतन हक्क (रत्नागिरीचे ) रद्द करण्याबाबत अधिनियम, १९५६
१५२१९५७३. मुंबईचा शहररचना योजना (मुंबई शहर क्रमांक २,३ व ४) (माहीम) कायदेशीर करविण्याबाबत अधिनियम, १९५६
१५३१९५७५. महाराष्ट्र भारित खर्च अधिनियम, १९५७
१५४१९५७१० हैद्राबाद कृषिक ऋणको सहाय्यता (मुंबई सुधारणा) अधिनियम, १९५७
सन २०१७ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक १५ अन्वये निरसित करण्यात आला आहे.
१५५१९५७१२. मुंबईचा एकाच वेळी दोन सदनाचे सदस्य असण्यास प्रतिबंध करण्याबाबत अधिनियम, १९५७
१५६१९५७३६. सर ससून जेकब डेव्हिड बॅरोनसी रद्द करण्याबाबत)अधिनियम, १९५७
सन २०१६ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ३१ अन्वये निरसित करण्यात आला आहे.
१५७१९५७३९. मुंबईचा फटक्याची शिक्षा (रद्द करण्याबाबत) अधिनियम, १९५७
१५८१९५८८. महाराष्ट्र विभाग कमिशनर अधिनियम, १९५७
१५९१९५८२७. जमीन सुधारणा कर्ज आणि कृषिक कर्ज (व्याप्ती आणि सुधारणा) अधिनियम, १९५८
१६०१९५८३३ भारतीय निधिनिक्षेप (मुंबई राज्याच्या हैद्राबाद व सौराष्ट्र विभागास लागू करण्याबाबत) अधिनियम, १९५८
१६११९५८४०. महाराष्ट्र वीज शुल्क अधिनियम, १९५८
१६२१९५८४६. मुंबई नगरपालिका सदस्यांची अपात्रता (शंका निरसन) अधिनियम, १९५८
सन २०१६ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ३१ अन्वये निरसित करण्यात आला आहे.
१६३१९५८४७. मध्यप्रांत आणि कऱ्हाड वित्त (मुंबई अधिनियम नियमाद्वारे रद्द करणे) अधिनियम, १९५८
१६४१९५८६०. महाराष्ट्र मुद्रांक अधिनियम, १९५८
१६५१९५८६२. मुंबई आवश्यक वस्तु व गुरे (नियंत्रण) अधिनियम, १९५८
१६६१९५८६५. महाराष्ट्र मोटारवाहन कर अधिनियम, १९५८
१६७१९५८६६. मुंबई मोटार स्पिरिट विक्री कराधान अधिनियम, १९५८
१६८१९५८६७. महाराष्ट्र मोटार वाहने (उतारुंवर कर आकारणी) अधिनियम, १९५८
१६९१९५८६९. मुंबई वजने व मापे (अंमलबजावणी) अधिनियम, १९५८
१७०१९५८७२. हैद्राबाद कृषि उत्पन्न कर (मुंबईचा रद्द करण्याबाबत) अधिनियम, १९५८
सन २०१७ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक १५ अन्वये निरसित करण्यात आला आहे.
१७११९५८७८. न्यायदानविषयक अधिकारी संरक्षण (मुंबई राज्याच्या हैद्राबाद आणि सौराष्ट्र प्रदेशांना लागू करण्याबाबत) अधिनियम, १९५८
१७२१९५८८२. महाराष्ट्र लॉटऱ्या (नियंत्रण ठेवणे व कर आकारणी) आणि बक्षीस स्पर्धा (कर आकारणी) अधिनियम, १९५८
१७३१९५८८३. मुंबई राज्य टंचाई निवारण निधी अधिनियम, १९५८
१७४१९५८८७. प्रांतिक लघुवाद न्यायालय (मुंबई एकीकरण व सुधारणा) अधिनियम, १९५८
१७५१९५८८८.मुंबईचा हिंदूच्या घटस्फोटाबाबत (हुकूमनामे विधिग्राहय करणे) अधिनियम, १९५८
सन २०१७ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक १५ अन्वये निरसित करण्यात आला आहे.
१७६१९५८९६. महाराष्ट्र सहाय्यार्थ उपक्रम (विशेष तरतूदी) अधिनियम, १९५८
१७७१९५८९७. मुंबईचा न्यायदानविषयक व अंमलबजावणीविषयक कामे विभक्त करण्याबाबत (व्याप्ति वाढविणे) व दंड प्रक्रिया संहिता (एकसूत्रता आणण्यासाठी तरतूद करणे) अधिनियम, १९५८
१७८१९५८९८. मुंबई इनामे (कच्छ प्रदेश) नाहीशी करण्याबाबत अधिनियम, १९५८
१७९१९५९१. महाराष्ट्र गांवची कनिष्ठ वतने नाहीशी करण्याबाबत अधिनियम, १९५९
१८०१९५९३. महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम, १९५९
१८११९५९१६. औद्योगिक विवाद (मुंबई पुरती एकसूत्रता आणण्याची तरतूद करण्याबाबत) अधिनियम, १९५९
१८२१९५९२३. तुरुंगाबाबत व दिवाणी तुरुंगाबाबत (मुंबई व्याप्ति वाढविणे, एकसूत्रीकरण व सुधारणा) अधिनियम, १९५९
१८३१९५९२६. महाराष्ट्र व्यापारेत्तर महामंडळे अधिनियम, १९५९
१८४१९५९३५. महाराष्ट्र वंधिजमा, उघड व उगडिया सत्ताप्रकार नाहीसा करणेबाबत अधिनियम, १९५९
१८५१९५९३६. महाराष्ट्र न्यायालय फी अधिनियम, १९५९
१८६१९५९३९. महारोग्यांबाबत (मुंबई एकीकरण) अधिनियम, १९५९
१८७१९५९५६. महाराष्ट्र राज्य पोलीस कमिशनर अधिनियम, १९५९
१८८१९५९५७. मालमत्ता हस्तांतरण (एकसूत्रता आणणे आणि सुधारणा करणे याबाबत मुंबई तरतूद) अधिनियम, १९५९
१८९१९५९६१. मुंबई अभ्यस्त अपराधी अधिनियम, १९५९
१९०१९५९६३. मुंबईचा (अधिनियम) रद्द करण्याबाबत व सुधारण्याबाबत अधिनियम, १९५९
१९११९५९६७. मध्य प्रांत व वऱ्हाडचा उद्योगधंद्यांना राज्याकडून साहाय्य देण्याबाबत व हैद्राबादला (छोटया व घरगुती) उद्योगधंद्यांना राज्यांकडून साहाय्य देण्याबाबत (अंशत: रद्द करण्याबाबत) अधिनियम, १९५९
सन २०१७ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक १५ अन्वये निरसित करण्यात आला आहे.
१९२१९५९७०. मुंबईचा हुकूमनाम्याची अंमलबजावणी तात्पुरती लांबणीवर टाकण्याबाबत अधिनियम, १९५९
१९३१९५९७१. महाराष्ट्र वैधानिक निधि अधिनियम, १९५९
१९४१९५९७३. मुंबईचा तंबाखूसंबंधीचे विधि (रद्द करण्याबाबत) अधिनियम, १९५९
१९५१९६० महाराष्ट्र वखार अधिनियम, १९५९
१९६१९६०६. मुंबईचा सार्वजनिक विश्वस्त व्यवस्था (एकत्रीकरण व सुधारणा) अधिनियम, १९५९
१९७१९६०९. सर करीमभाई इब्राहिम बॅरोनसी (रद्द करणे व विश्वस्त मालमत्तेची वाटणी )अधिनियम, १९५९
सन २०१६ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ३१ अन्वये निरसित करण्यात आला आहे.
१९८१९६०१०. महाराष्ट्र भीक मागण्यास प्रतिबंध करण्याबाबत अधिनियम, १९५९
१९९१९६०११. महाराष्ट्र औषधिद्रव्य (नियंत्रण) अधिनियम, १९५९
२००१९६०१२. महाराष्ट्र होमिओपॅथिक वैद्यक व्यवसायी अधिनियम, १९५९
२०११९६०१९. महाराष्ट्र खादी आणि ग्रामोद्योग अधिनियम, १९६०
२०२१९६०२१. मुंबई वैधानिक कॉर्पोरेशन (प्रादेशिक पुनर्रचना) अधिनियम, १९६०
२०३१९६०१४. महाराष्ट्राचा हैद्राबाद प्रदेशातील जिल्हा फौजदारी न्यायाधीशासंबंधीच्या उल्लेखांचा अर्थ लावण्याबाबत (रद्द करणे) अधिनियम, १९६०
२०४१९६०१७. महाराष्ट्राचा उद्योगधंद्याना राज्य साहाय्य अधिनियम, १९६०
२०५१९६०२०. व्यापारी दस्तऐवज पुरावा (महाराष्ट्रास लागू करणे) अधिनियम, १९६०
२०६१९६०२१. मुंबई वोर्स्टल शाळा (व्याप्ति व सुधारणा) अधिनियम, १९६०
२०७१९६०२३. व्याजाबाबत (व्याप्ति वाढविणे) अधिनियम, १९६०
२०८१९६०२५. महाराष्ट्र निर्वासित हितसंबंध (विभक्त करण्याबाबत) पुरवणी अधिनियम, १९६०
२०९१९६०३४. शेंवा व गर रोगांबाबत आणि ड्यूरोन रोगांबाबत अधिनियमांची व्याप्ति वाढविण्याबाबत अधिनियम, १९६०
२१०१९६११. महाराष्ट्राचा मासेमारीबाबत अधिनियम, १९६०
२१११९६१८. मुंबई नगरपालिका कर आणि नगर स्थावर मालमत्ता कर (बृहन्मुंबईच्या वाढविण्यात आलेल्या उपनगरातील विवक्षित क्षेत्रात वैध ठरविण्याबाबत) अधिनियम, १९६०
सन २०१६ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ३१ अन्वये निरसित करण्यात आला आहे.
२१२१९६११२. महाराष्ट्र प्राचीन स्मारके व पुराणवस्तुशास्त्रविषयक स्थळे व अवशेष अधिनियम, १९६०
२१३१९६१२४. महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६०
२१४१९६१२७. महाराष्ट्र शेतजमीन (जमीनधारणेची कमाल मर्यादा) अधिनियम, १९६०
२१५१९६१२८. महाराष्ट्र वैद्यक व्यवसायी अधिनियम, १९६१
२१६१९६१४०. हैद्राबाद सार्वजनिक ग्रंथालये (रद्द करण्याबाबत) अधिनियम, १९६१
२१७१९६१४४. भारतीय वैद्यकीय पदव्यांबाबत (महाराष्ट्रात लागू करणे आणि एकसूत्रतेसाठी तरतूद करणे) अधिनियम, १९६१
२१८१९६१४५. हैद्राबाद कुळवहिवाट व शेतजमीन (पुन्हा अधिनियमित करणे, वैधकरण व आणखी सुधारणा यांबाबत) अधिनियम, १९६१
२१९१९६२१. कापसाची सरकी काढण्याच्या आणि कापूस दाबण्याच्या कारखान्यांबाबत (एकसूत्र व्याप्ति व सुधारणा यांसाठी महाराष्ट्र तरतूद) अधिनियम,१९६१
२२०१९६२३. महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियम, १९६१
२२११९६२५. महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम, १९६१
२२२१९६२९. महाराष्ट्र उस खरेदी कर अधिनियम, १९६२
२२३१९६२२७. महाराष्ट्र शिक्षण आणि रोजगार हमी उपकर अधिनियम, १९६२
२२४१९६२३१. मुंबई मुद्रांक (शुल्कात वाढ करणे व सुधारणा) अधिनियम, १९६२
२२५१९६२३३. महाराष्ट्र (रस्त्यावरून वाहून नेण्यात येणाऱ्या) मालावरील कर अधिनियम, १९६२
२२६१९६२३५. महाराष्ट्र मुलकी पाटील (पद रद्द करणे) अधिनियम, १९६२
२२७१९६२४०. नगर स्थावर मालमत्ता कर (रद्द करणे) आणि सामान्य कर (कमाल दरात वाढ करणे)अधिनियम, १९६२
सन २०१६ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ३१ अन्वये निरसित करण्यात आला आहे.
२२८१९६२४१. महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न कर अधिनियम, १९६२
२२९१९६२४६. महाराष्ट्र पोलीस अधिकारी (पदनामांत बदल करण्याबाबत) अधिनियम, १९६२
२३०१९६३५. महाराष्ट्राचा तात्पुरता कर बसवण्याबाबत अधिनियम, १९६२
२३११९६३१०. मध्यप्रांत व वऱ्हाडचा डोळयातील मोतीबिंदू काढण्याचे नियमन करण्याबाबत (महाराष्ट्र व्याप्ति व सुधारणा) अधिनियम, १९६२
सन २०१६ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ३१ अन्वये निरसित करण्यात आला आहे.
२३२१९६३११. मध्यप्रांत व वऱ्हाडचा निर्वासित पुनर्वसन (कर्जे) (महाराष्ट्रापुरता रद्द करण्याबाबत) अधिनियम, १९६२
२३३१९६३२१. महाराष्ट्र विजेच्या विक्रीवरील कर अधिनियम, १९६३
२३४१९६३२२. महाराष्ट्र स्थानिक प्राधिकारी संस्था (आणीबाणीच्या परिस्थितीच्या कालावधीत निवडणुका लांबणीवर टाकण्याबाबत) (रद्द करणे) अधिनियम, १९६३
२३५१९६३२३. महाराष्ट्राचा सहकारी संस्थातील पदे धारण करणाऱ्या इसमांच्या अपात्रता दूर करण्याबाबत अधिनियम, १९६३
सन २०१७ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक १५ अन्वये निरसित करण्यात आला आहे.
२३६१९६३२६. महाराष्ट्राचा (अधिनियम) रद्द करण्याबबात व सुधारण्याबाबत अधिनियम, १९६३
२३७१९६३४०. महाराष्ट्र राज्यास लागू असलेल्या विधीतून 'दुष्काळ' ही संज्ञा काढून टाकण्याबाबत अधिनियम, १९६३
२३८१९६४२०. महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न पणन (विनियमन) अधिनियम, १९६३
२३९१९६४३४ महाराष्ट्र झाडे तोडण्याबाबत (विनियमन) अधिनियम, १९६४
२४०१९६४३७. महाराष्ट्र देवीची लस टोचण्याबाबत अधिनियम, १९६४
२४११९६४४०. मुंबई प्रसूति सहाय्य हैद्राबाद प्रसूति सहाय्य व मध्यप्रांत व वऱ्हाड प्रसूति सहाय्य (रद्द करणे) अधिनियम, १९६४
सन २०१६ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ३१ अन्वये निरसित करण्यात आला आहे.
२४२१९६५५. महाराष्ट्र राजभाषा अधिनियम, १९६४
२४३१९६५२१. मुंबई राज्य हमी (रद्द करणे) अधिनियम, १९६४
२४४१९६५२३. महाराष्ट्र ग्रामदान अधिनियम, १९६४
२४५१९६५२४. भूमि संपादन (महाराष्ट्र दुरुस्ती आणि भूमि संपादनाच्या विवक्षित कार्यवाहीचे वैधकरण) अधिनियम, १९६५
२४६१९६५२६. सर कावसजी जहांगीर बेरोनसी (रद्द करणे) अधिनियम, १९६४
सन २०१६ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ३१ अन्वये निरसित करण्यात आला आहे.
२४७१९६५३८. कृषिक कर्ज (महाराष्ट्र दुरुस्ती) अधिनियम, १९६५
सन २०१७ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक १५ अन्वये निरसित करण्यात आला आहे.
२४८१९६५४०. महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५
२४९१९६५४१. महाराष्ट्र माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळे, अधिनियम, १९६५
२५०१९६५४४. महाराष्ट्र सरकारी कर्मचारी चौकशी (भ्रष्टाचाराचा ü पुरावा) अधिनियम, १९६५
२५११९६५४६. महाराष्ट्र वैद्यकीय परिषद अधिनियम, १९६५
२५२१९६५४७. पाटबंधारे विधि (दुरुस्ती) अधिनियम, १९६४
२५३१९६५४९. अंबरनाथ मध्यंतरीय नगरपालिका (रचना व कार्ये) वैधकरण अधिनियम, १९६५
सन २०१६ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ३१ अन्वये निरसित करण्यात आला आहे.
२५४१९६५५६. महाराष्ट्र (हैद्राबादच्या परिवेष्टित क्षेत्रातील) संकीर्ण दुमाला वहिवाटी रद्द करण्याबाबत अधिनियम, १९६५
२५५१९६६२. महाराष्ट्र मोटार वाहनांचे अधिग्रहण (आणि नियंत्रण) अधिनियम, १९६५
२५६१९६६३. बरो नगरपालिका (इमारती व जमिनी यांवरील विवक्षित कर ठरविणे) अधिनियम, १९६५
सन २०१६ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ३१ अन्वये निरसित करण्यात आला आहे.
२५७१९६६१०. पुणे मुठा नदी पूर मर्यादा (इमारती बांधण्यास प्रतिबंध) आणि इमारतीच्या पर्यायी जागांची तरतूद (रद्द करणे) व विस्तारणा अधिनियम, १९६५
२५८१९६६१६. मध्यप्रांत व वऱ्हाडचा स्थानिक संस्थांना सहाय्यक अनुदान देण्याबाबत (रद्द करणे) अधिनियम, १९६६
२५९१९६६३७.महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम, १९६६
२६०१९६६४०. महाराष्ट्र परिचारिका अधिनियम, १९६६
२६११९६६४१. महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६
२६२१९६७५. महाराष्ट्र नगरपालिका सीमांचा विस्तार(वैधकरण) अधिनियम, १९६६
२६३१९६७६. मुंबई ग्राम पोलीस (उप-विभागीय दंडाधिकाऱ्यांनी केलेल्या नियम व शिस्तभंगाची कार्यवाही विधीग्राहय करणे) अधिनियम, १९६७
सन २०१६ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ३१ अन्वये निरसित करण्यात आला आहे.
२६४१९६७१८. महाराष्ट्र जाहिरातींवरील कर अधिनियम, १९६७
२६५१९६७२३. महाराष्ट्र कृषि विद्यापीठ अधिनियम, १९६७
२६६१९६७३४. महाराष्ट्र सार्वजनिक ग्रंथालये अधिनियम, १९६७
२६७१९६७४२. मुंबई कुळवहिवाट व शेतजमीन (मामलतदार म्हणून केलेल्या नियुक्तीची व कामकाजाची विधिग्राहयता) अधिनियम, १९६७
सन २०१७ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक १५ अन्वये निरसित करण्यात आला आहे.
२६८१९६७४६. महाराष्ट्र ग्राम पोलीस अधिनियम, १९६७
२६९१९६८५. मुंबईच्या महाराणी व्हिक्टोरियाच्या पुतळयाच्या जागेचा (आणि तिच्या लगतच्या जमिनीचा समुद्रपार दळणवळण सेवेच्या उपग्रह दुरसंचार केंद्राची रचना करण्यासाठी वापर करण्याबाबत )अधिनियम, १९६८
२७०१९६८१८. महात्मा फुले वस्तुसंग्रहालय पुणे अधिनियम, १९६८
२७११९६९९. पंजाबराव कृषि विद्यापीठ अधिनियम, १९६८
२७२१९६९२२. महाराष्ट्र (विदर्भ प्रदेश) ऋणको शेतकरी सहाय्य अधिनियम, १९६९
सन २०१७ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक १५ अन्वये निरसित करण्यात आला आहे.
२७३१९६९२३. महाराष्ट्र अनुसूचित जमातींच्या भोगवटादारांनी झाडांची विक्री करणे (नियमन) अधिनियम, १९६९
२७४१९६९३०. महाराष्ट्र माथाडी, हमाल व इतर श्रमजीवी कामगार (नोकरीचे नियमन व कल्याण) अधिनियम, १९६९
२७५१९६९३२. महाराष्ट्र राज्य विधानमंडळाचे कामकाज (प्रकाशन संरक्षण) अधिनियम, १९६९
२७६१९६९४४. मुंबई शहर (इनामी व विशेष भू-धारणा पध्दती) नाहीशा करणे आणि महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम (सुधारणा) अधिनियम, १९६९
२७७१९६९४५. महाराष्ट्र फळांचे रोपमळे (नियमन) अधिनियम, १९६९
२७८१९६९४७. मुंबई इमारत दुरुस्ती व पुनर्रचना मंडळ अधिनियम, १९६९
२७९१९६९५७. महाराष्ट्र गौण वनोत्पादन (व्यापाराचे विनियमन) अधिनियम, १९६९
२८०१९७०९. दाव्यांचे मूल्यांकन व मुंबई न्यायालय-शुल्क (सुधारणा) आणि मुंबई शहर दिवाणी न्यायालय यांच्या डिक्री आणि आदेश (विधिग्राहय करण्याबाबत) अधिनियम, १९६९
२८११९७०१६. महाराष्ट्र पाणी दूषित होण्यास प्रतिबंध करण्याबाबत अधिनियम, १९७०
२८२१९७०१८. महाराष्ट्र प्रतिबंधक स्थानबध्दता अधिनियम, १९७०
२८३१९७०३०. महाराष्ट्र धार्मिक स्थायीदाने (पुनर्वसाहतीच्या जागांवरील पुनर्रचना) अधिनियम, १९७०
२८४१९७०३५. कैद्यांची ओळख पटविण्याबाबत (एकरूपतेने प्रयुक्त करण्याकरिता महाराष्ट्र उपबंध आणि सुधारणा) अधिनियम, १९७०
२८५१९७१४. महाराष्ट्र अत्यावश्यक सेवा परिरक्षण अधिनियम, १९७०
२८६१९७१९.हैद्राबाद चित्रपट -खेळ कर (महाराष्ट्र निरसन) अधिनियम, १९७०
सन २०१७ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक १५ अन्वये निरसित करण्यात आला आहे.
२८७१९७११५. महाराष्ट्र वेश्म मालकी अधिनियम, १९७०
२८८१९७११९. महाराष्ट्र सार्वजनिक सुरक्षा उपाय अधिनियम, १९७०
२८९१९७१२३. महाराष्ट्र राष्ट्रीय व राज्य उपवने अधिनियम, १९७०
२९०१९७१२८. महाराष्ट्र झोपडपट्टी (सुधारणा, निर्मूलन व पुनर्विकास) अधिनियम, १९७०
२९११९७१४१. मुंबईचा इमारती (बांधणे, पुन्हा बांधणे व त्यांचे रूपांतर करणे यांवर नियंत्रण ठेवण्याबाबत ) (रद्द करणे) अधिनियम, १९७१
२९२१९७१४४. महाराष्ट्र पशुवैद्यक व्यवसायी अधिनियम, १९७१
२९३१९७१४६. महाराष्ट्र लोकआयुक्त आणि उपलोकआयुक्त अधिनियम, १९७१
२९४१९७१४७. महाराष्ट्र कच्च्या कापसाबाबत (प्रापण संस्करण व पणन) अधिनियम, १९७१
२९५१९७१४८. महाराष्ट्र तापदायक वाद (प्रतिबंध )अधिनियम, १९७१
२९६१९७१४९. महाराष्ट्र शैक्षणिक परिसंस्था(व्यवस्थापनाचे हस्तांतरण) अधिनियम, १९७१
२९७१९७२१. महाराष्ट्र कामगार संघांना मान्यता देण्याबाबत आणि अनुचित काम प्रथांना प्रतिबंध करण्याबाबत अधिनियम, १९७१
२९८१९७२७. महाराष्ट्र करमणूक कर आणि शिक्षण उपकर यांमध्ये तात्पुरती वाढ करण्याबाबत अधिनियम, १९७२
२९९१९७२८. महाराष्ट्र सहकारी संस्था (आणीबाणीमुळे निवडणुका पुढे ढकलणे) अधिनियम, १९७२
३००१९७२११ महाराष्ट्र मोटार वाहने आणि उतारू यावरील करांमध्ये तात्पुरती वाढ करण्याबाबत अधिनियम, १९७२
३०११९७२१७. मराठवाडा कृषि विद्यापीठ अधिनियम, १९७२
३०२१९७२१८. कोकण कृषि विद्यापीठ अधिनियम, १९७२
३०३१९७२२५. महाराष्ट्र जमीन महसूल (अकृषिक आकरणीशी संबंधित विशिष्ट नियमांचे पुन:प्रवर्तन अधिनियम, १९७२
३०४१९७२४५. महाराष्ट्र विनिर्दिष्ट सहकारी संस्था (राज्यातील टंचाईच्या परिस्थितीमुळे निवडणुका लांबणीवर टाकणे) अधिनियम, १९७२
३०५१९७२४६. महाराष्ट्र नगरपालिका (राज्यातील टंचाईच्या परिस्थितीमुळे निवडणुका लांबणीवर टाकणे) अधिनियम, १९७२
३०६१९७२४७. महाराष्ट्र विवक्षित विद्यापीठांच्या निवडणुका लांबणीवर टाकण्याबाबत अधिनियम, १९७२
३०७१९७३३. शासनाचा महाशल्यचिकित्सक इत्यादी (पदनामात बदल) अधिनियम, १९७२
३०८१९७३१०.महाराष्ट्र औद्योगिक संबंध (विवक्षित कार्यवाहयांची विधिग्राहयता) अधिनियम, १९७२
सन २०१६ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ३१ अन्वये निरसित करण्यात आला आहे.
३०९१९७३२१. महाराष्ट्र लोकसेवा (दुय्यम) निवड मंडळ अधिनियम, १९७३
३१०१९७३२३. महाराष्ट्र गलिच्छ वस्ती सुधार मंडळ अधिनियम, १९७३
३१११९७३३३. महाराष्ट्र महाविद्यालयीन अद्यापक (स्थायीकरण तात्पुरते तहकूब करणे) अधिनियम, १९७३
३१२१९७४९. पंढरपूर मंदिरे अधिनियम, १९७३
३१३१९७४१९. महाराष्ट्र निवासी जागांवरील कर अधिनियम, १९७४
३१४१९७४२०. महाराष्ट्र जमीन महसूल व विशेष आकारणी यामध्ये वाढ करण्याबाबत अधिनियम, १९७४
३१५१९७४२१. महाराष्ट्र (हॉटेल व निवासगृहे यांमधील) ऐषआरामावरील कर अधिनियम, १९७४
३१६१९७४२२. मुंबई विद्यापीठ अधिनियम, १९७४
३१७१९७४२३. पुणे विद्यापीठ अधिनियम, १९७४
३१८१९७४२४. शिवाजी विद्यापीठ अधिनियम, १९७४
३१९१९७४२५. मराठवाडा विद्यापीठ अधिनियम, १९७४
३२०१९७४२६. नागपूर विद्यापीठ अधिनियम, १९७४
३२११९७४२७. श्रीमती नाथीबाई दामोदर ठाकरसी महिला विद्यापीठ अधिनियम, १९७३
३२२१९७४३३. महाराष्ट्र मुद्रांक शुल्क प्रदानासंबंधी विशेष तरतूद करणारा अधिनियम, १९७४
३२३१९७४४५श्रीमती नाथीबाई दामोदर ठाकरसी महिला विद्यापीठ (विधिग्राहय करणारे अधिनियम) अधिनियम, १९७४
सन २०१७ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक १५ अन्वये निरसित करण्यात आला आहे.
३२४१९७४५२. महाराष्ट्र मुद्रांक शुल्क प्रदानासंबंधी विशेष तरतूद करणारा (क्रमांक २) अधिनियम, १९७४
३२५१९७४५५. महाराष्ट्र चिट फंड अधिनियम, १९७४
३२६१९७४५९. महाराष्ट्राच्या उभारणी होत असलेल्या सहकारी साखर कारखान्यांबाबत (निवडणूका लांबणीवर टाकणे) अधिनियम, १९७४
३२७१९७४६३. भारतीय वीज (महाराष्ट्र सुधारणा आणि विधिग्राह्य करण) अधिनियम, १९७४
३२८१९७५४. मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण अधिनियम, १९७४
३२९१९७५५. महाराष्ट्र बँकाकडून कृषिविषयक कर्जाच्या सोईची तरतूद करण्याबाबत अधिनियम, १९७४
३३०१९७५१४. महाराष्ट्र अनुसूचित जमातींना जमिनी प्रत्यर्पित करण्यासाठी अधिनियम, १९७५
३३११९७५१६. महाराष्ट्र राज्य व्यवसाय, व्यापार, आजीविका व नोकऱ्या यांवरील कर अधिनियम, १९७५
३३२१९७५२९. महाराष्ट्र खाजगी वने (संपादन) अधिनियम, १९७५
३३३१९७५३१. स्थानिक प्राधिकरणांना कर्जे देण्याबाबत (महाराष्ट्र एकरूपता व सुधारणा) अधिनियम, १९७५
३३४१९७५४३. महाराष्ट्र विनिर्दिष्ट सहकारी संस्था (आणीबाणीमुळे निवडणुका लांबणीवर टाकणे) अधिनियम, १९७५
३३५१९७५४४. महाराष्ट्र (नागरी क्षेत्रे) झाडांचे संरक्षण व जतन अधिनियम, १९७५
३३६१९७५४८. महाराष्ट्र ग्रामपंचायती (आणीबाणीच्या कालावधीत निवडणुका लांबणीवर टाकणे) अधिनियम, १९७५
३३७१९७५५५. महाराष्ट्र नगरपालिका व महानगरपालिका (आणीबाणीच्या कालावधीत निवडणुका लांबणीवर टाकणे) अधिनियम, १९७५
३३८१९७५६६. महाराष्ट्र रिकाम्या जमिनी (अनधिकृत भोगवटयास मनाई व तडकाफडकी काढून टाकण्याबाबत अधिनियम, १९७५
३३९१९७६३. महाराष्ट्र ऋणग्रस्ततेपासून मुक्तता अधिनियम, १९७५
३४०१९७६१३. महाराष्ट्र शैक्षणिक परिसंस्था (व्यवस्थापन) अधिनियम, १९७६
३४११९७६१४. महाराष्ट्र कारखान्यांमधील कामगारांना (तात्पुरत्या कालावधीसाठी) बेकारी भत्ता देण्याबाबत अधिनियम, १९७६
३४२१९७६२४. महाराष्ट्र कराधान कायद्यामध्ये सुधारणा (मुदत मर्यादा लागू न होणे) अधिनियम, १९७६
३४३१९७६३१. महाराष्ट्र कॅसिनो (नियंत्रण आणि कर) अधिनियम, १९७६
३४४१९७६३२.महाराष्ट्र न्यायालय शुल्क भरण्यासाठी विशेष तरतूद अधिनियम, १९७६
सन २०१६ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ३१ अन्वये निरसित करण्यात आला आहे.
३४५१९७६३३. महाराष्ट्र कुत्र्यांच्या शर्यतीच्या जागांसाठी लायसन्स देण्याबाबत अधिनियम, १९७६
सन २०१६ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ३१ अन्वये निरसित करण्यात आला आहे.
३४६१९७६३८. महाराष्ट्र पाटबंधारे अधिनियम, १९७६ (इंग्रजी प्रत उपलब्ध)
३४७१९७६४१. महाराष्ट्र प्रकल्पामुळे विस्थापित झालेल्या व्यक्तींची पुनर्वसाहत अधिनियम, १९७६
३४८१९७६४५. महाराष्ट्र नागरी क्षेत्रांमध्ये गुरे पाळणे व त्यांची ने-आण करणे (नियंत्रण) अधिनियम, १९७६
३४९१९७६४८. महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण अधिनियम, १९७६
३५०१९७७१. महाराष्ट्र विधानमंडळ सदस्यांचे निवृत्तीवेतन अधिनियम, १९७६
३५११९७७५. महाराष्ट्र जनजातीच्या व्यक्तींची आर्थिक स्थिती (सुधारणे) अधिनियम, १९७६
३५२१९७७९. महाराष्ट्र प्राणिरक्षण अधिनियम, १९७६
३५३१९७७२८. महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास अधिनियम, १९७६
३५४१९७७४४. महाराष्ट्र कराधान कायद्याखाली अपराध (मुदत मर्यादा वाढविणे) अधिनियम, १९७७
३५५१९७७४६. महाराष्ट्र दिवाणी न्यायालये (आर्थिक अधिकारितेत वाढ करणे व सुधारणा) अधिनियम, १९७७
३५६१९७७४८. महाराष्ट्र नगरपालिका व महानगरपालिका (राज्य विभानसभेच्या आगामी सार्वत्रिक निवडणुकीमुळे निवडणुका लांबणीवर टाकणे) अधिनियम, १९७७
३५७१९७७४९. महाराष्ट्र सहकारी साखर कारखाने (उभारणी चालू असलेले व विवक्षित इतर) (निवडणुका लांबणीवर टाकणे) अधिनियम, १९७७
३५८१९७७५०. महाराष्ट्र शेतीच्या उत्पन्नाची खरेदी विक्री (नियमन) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था (सुधारणा) अधिनियम, १९७७
३५९१९७७५१. महाराष्ट्र ग्रामपंचायती (यानंतर लवकरच घेण्यात यावयाच्या राज्य विधानसभेच्या, जिल्हा परिषदांच्या आणि पंचायत समित्यांच्या सार्वत्रिक निवडणुकांसाठी, निवडणुका लांबणीवर टाकणे) अधिनियम, १९७७
३६०१९७८३. महाराष्ट्र खाजगी शाळांतील कर्मचारी (सेवेच्या शर्ती) विनियमन अधिनियम, १९७७
३६११९७८८. महाराष्ट्र राज्य विधानमंडळातील विरोधी पक्षनेत्यांचे वेतन व भत्ते अधिनियम, १९७८
३६२१९७८१७. मुंबई महानगरपालिका (मतदार यादीत सुधारणा करणे आणि पदावधी आणखी वाढविणे) अधिनियम, १९७८
३६३१९७८२०. महाराष्ट्र रोजगार हमी अधिनियम, १९७७
३६४१९७८२६. महाराष्ट्र नगरपालिका (नगरपालिकेच्या आगामी सार्वत्रिक निवडणुकामुळे लांबणीवर टाकणे) अधिनियम, १९७८
३६५१९७९१. महाराष्ट्र मालकी हक्काच्या प्लॅटसबाबत (ते बांधण्यास प्रोत्साहन देणे त्यांची विक्री व्यवस्था व हस्तांतरण यांचे नियमन करण्यासंबंधी) (मुदत वाढविणे) अधिनियम, १९७८
३६६१९७९३. मुंबई भाडे नियंत्रण आणि हॉटेल व निवासगृह दर नियंत्रण (मुदत वाढविणे) अधिनियम, १९७८
३६७१९७९११. महाराष्ट्र खार जमिनी विकास अधिनियम, १९७९
३६८१९७९२२. मुंबई मोटार वाहन कर (सुधारणा) आणि महाराष्ट्र (रस्त्यावरून वाहून नेण्यास येणाऱ्या मालावरील कर निरसन) अधिनियम, १९७९
३६९१९७९२९. महाराष्ट्र (मोठया निवासी जागा असलेल्या) इमारतींवरील कर (पुन्हा अधिनियमित केलेला) अधिनियम, १९७९
३७०१९८०२. महाराष्ट्र सिंहस्थमेळा यात्रेकरूंवरील कर अधिनियम, १९८०
३७११९८०३. महाराष्ट्र ग्राम पंचायती (लोकसभा निवडणुकांमुळे निवडणुका तात्पुरत्या लांबणीवर टाकणे) अधिनियम, १९८०
३७२१९८०७. महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या (जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या यांच्या निवडणुका लांबणीवर टाकणे व सुधारणा ) अधिनियम, १९८०
३७३१९८०११. पंढरपूर मंदिरातील (पुजेसाठी अधिक चांगल्या सोयी करण्यासाठी) गैरकृत्यांचे उन्मूलन अधिनियम, १९८०
३७४१९८०१४. महाराष्ट्र ग्रामपंचायती (महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकांमुळे निवडणुका तात्पुरत्या आणखी लांबणीवर टाकणे ) अधिनियम, १९८०
३७५१९८०१५. महाराष्ट्र (विवक्षित मुंबई अधिनियमांच्या संक्षिप्त नावात बदल करणे) अधिनियम, १९८०
३७६१९८०१६. महाराष्ट्र रिकाम्या जमिनी (भोगवटा करणाऱ्या व्यक्तींना काढून टाकण्यापासून व भाडयाची थकबाकी वसूल करण्यापासून अंतरिम संरक्षण ) अधिनियम, १९८०
३७७१९८०१७. महाराष्ट्र कच्च्या कापसाबाबत (प्रापण, संस्करण व पणन मुदत वाढविणे) अधिनियम, १९८०
३७८१९८०१९. उस्मानाबाद व परभणी जिल्हा परिषदा विसर्जन करणे आणि निवडणुका तात्पुरत्या लांबणीवर टाकणे अधिनियम, १९८०
३७९१९८१६. श्री सिध्दिविनायक गणपती मंदिर विश्वस्त व्यवस्था (प्रभादेवी) अधिनियम, १९८०
३८०१९८१७. महाराष्ट्र जातीय, समाजविरोधी व इतर विघातक कृत्यांना प्रतिबंध करण्याबाबत अधिनियम, १९८१
३८११९८११०. मुंबई भाडे नियंत्रण आणि हॉटेल व निवासगृह दर नियंत्रण (मुदत वाढविणे) अधिनियम, १९८०
३८२१९८११४. महाराष्ट्र रिकाम्या जमिनी (भोगवटा करणाऱ्या व्यक्तींना निष्कासित करण्यापासून व भाडयाची थकबाकी वसूल करण्यापासून आणखी अंतरिम संरक्षण) (मुदत वाढविणे) अधिनियम, १९८१
३८३१९८१३१. पाणी दूषित होण्यास प्रतिबंध करण्याबाबत (निरसन) अधिनियम, १९८१
सन २०१७ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक १५ अन्वये निरसित करण्यात आला आहे.
३८४१९८१३४. फौजदारी प्रक्रिया संहिता(महाराष्ट्र सुधारणा) अधिनियम, १९८१
३८५१९८१४५. भारतीय विद्युतशक्ती (महाराष्ट्र सुधारणा) अधिनियम, १९८१
३८६१९८१५४. महाराष्ट्र सागरी मासेमारी नियमन अधिनियम, १९८१
३८७१९८१५५. महाराष्ट्र झोपडपट्टी गुंड, हातभट्टीवाले व औषधीद्रव्यविषयक गुन्हेगार यांच्या विघातक कृत्यांना आळा घालण्याबाबत अधिनियम, १९८१
३८८१९८१५८. महाराष्ट्र खाजगी सुरक्षा रक्षक (नोकरीचे नियमन व कल्याण) अधिनियम, १९८१
३८९१९८१५९. महाराष्ट्र कच्च्या कापसाबाबत (प्रापण, संस्करण व पणन) (पूर्वलक्षी प्रभावाने मुदतवाढ व सुधारणा ) अधिनियम, १९८१
३९०१९८१६०. फौजदारी प्रक्रिया संहिता(महाराष्ट्र दुसरी सुधारणा) अधिनियम, १९८१
३९११९८१६१. महाराष्ट्र अधिवक्ता कल्याण निधी अधिनियम, १९८१
३९२१९८२३. औद्योगिक विवाद (महाराष्ट्र सुधारणा) अधिनियम, १९८१
३९३१९८२४. मुंबई मोटार वाहने (उतारुवर कर आकारणी) सुधारणा आणि विधीग्राह्यीकरण) अधिनियम, १९८१
३९४१९८२१४. महाराष्ट्र रिकाम्या जमिनी (भोगवटा करणाऱ्या व्यक्तींना निष्कासित करण्यापासून व भाडयाची थकबाकी वसूल करण्यापासून आणखी अंतरिम संरक्षण (मुदत वाढविणे) अधिनियम, १९८२
३९५१९८२१९. महाराष्ट्र दूरचित्रवाणी संचधारकावरील चैन-नि-करमणूक व मनोरंजन कर अधिनियम, १९८२
३९६१९८२२२. महाराष्ट्र कर आकारणीविषयक कायद्यांखालील अपराध (मुदती व वाढ) अधिनियम, १९८२
३९७१९८२३०. महाराष्ट्र रिकाम्या जमिनी (भोगवटा करणाऱ्या व्यक्तींना निष्कासित करण्यापासून व भाड्याची थकबाकी वसूल करण्यापासून आणखी अंतरिम संरक्षण) (मुदत दुसऱ्यांदा वाढविणे) अधिनियम, १९८२
३९८१९८२३१. महाराष्ट्र विद्यापीठाच्या, मंडळाच्या व इतर विनिर्दिष्ट परीक्षांमध्ये होणाऱ्या गैरप्रकारांस प्रतिबंध करण्याबाबत अधिनियम, १९८२
३९९१९८२३२. महाराष्ट्र कच्च्या कापसाबाबत (प्रापण, संस्करण व पणन) (पूर्वलक्षी प्रभावासह मुदतवाढ) अधिनियम, १९८२
४००१९८२३३. महाराष्ट्र वस्त्रनिर्माण कंपन्या (उपक्रमांचे संपादन व हस्तांतरण) अधिनियम, १९८२
४०११९८२३४. पुलगाव कॉटन मिल्स लिमिटेड (शेअर्सचे संपादन) अधिनियम, १९८२
४०२१९८३१२. महाराष्ट्र मूत्रपिंड प्रतिरोपण अधिनियम, १९८२
सन २०१७ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक १५ अन्वये निरसित करण्यात आला आहे.
४०३१९८३१४. महाप्रशासक व शासकीय विश्वस्त (महाराष्ट्र सुधारणा) अधिनियम, १९८२
४०४१९८३१६. महाराष्ट्र शासनाद्वारे वनोत्पादनाचा पुरवठा( करार सुधारणा) अधिनियम, १९८३
४०५१९८३२०. महाराष्ट्र पिण्याच्या पाणीपुरवठयाचे अधिग्रहण करण्याबाबत अधिनियम, १९८३
४०६१९८३२१. महाराष्ट्र रिकाम्या जमिनी (भोगवटा करणाऱ्या व्यक्तींना निष्कासित करण्यापासून व भाड्याची थकबाकी वसूल करण्यापासून आणखी अंतरिम संरक्षण) मुदत वाढविणे अधिनियम, १९८३
४०७१९८३२२. महाराष्ट्र वनविकास (शासनाकडून अथवा वेनविकास महामंडळाकडून होणाऱ्या वनोत्पादनाच्या विक्रीवरील कर) (चालू राहणे) अधिनियम, १९८३
४०८१९८३२३. पोलीस (सरकारबद्दल अप्रीतीची भावना चेतवणे) (महाराष्ट्र सुधारणा) अधिनियम, १९८३
४०९१९८३२८. महाराष्ट्र विनिर्दिष्ट सहकारी संस्था (राज्यातील अवर्षणाच्या परिस्थितीमुळे निवडणूका लांबणीवर टाकणे) अधिनियम, १९८३
४१०१९८३३४. महाराष्ट्र लोकसेवा (दुय्यम) निवड मंडळे (निरसन) अधिनियम, १९८३
४१११९८३३७. अमरावती विद्यापीठ अधिनियम, १९८३
४१२१९८३३९. महाराष्ट्र जमीन महसूल (मुंबई व कोकण विभाग यांचे एकत्रीकरण) अधिनियम, १९८३
४१३१९८३४०. कुष्ठरोग्यांबाबत (महाराष्ट्र निरसन) अधिनियम, १९८३
सन २०१७ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक १५ अन्वये निरसित करण्यात आला आहे.
४१४१९८३४१. महाराष्ट्र कृषि विद्यापीठ अधिनियम, १९८३
४१५१९८३४२. मुंबई महानगर प्रदेश विनिर्दिष्ट विक्रेय वस्तू बाजार( बाजार नियमन) अधिनियम, १९८३
४१६१९८३४६. महाराष्ट्र ग्रामपंचायती (विधानसभेच्या सुधारित मतदार याद्या तयार करावयाच्या असल्यामुळे निवडणुका तात्पुरत्या लांबणीवर टाकणे) अधिनियम, १९८३
४१७१९८४२. महाराष्ट्र ऋणग्रस्ततेपासून मुक्तता (विवक्षित प्रकरणांच्या मुदतीत पूर्वलक्षी प्रभावांसह वाढ करणे) अधिनियम, १९८३
४१८१९८४२४. प्रांतिक लघुवाद न्यायालय व इलाखा शहर लघुवाद न्यायालय (महाराष्ट्र सुधारणा) अधिनियम, १९८४
४१९१९८४२५. महाराष्ट्र रिकाम्या जमिनी (भोगवटा करणाऱ्या व्यक्तींना निष्कासित करण्यापासून व भाड्याची थकबाकी वसूल करण्यापासून आणखी अंतिम संरक्षण देण्यासाठी) (मुदतीत वाढ करणे) अधिनियम, १९८४
४२०१९८४२९. भारतीय भागीदारी (महाराष्ट्र सुधारणा) अधिनियम, १९८४
४२११९८४३५. महाराष्ट्र कच्च्या कापसाबाबत (प्रापण, संस्करण व पणन) (पूर्वलक्षी प्रभावाने मुदत वाढवणे) अधिनियम, १९८४
४२२१९८४३६. शिवराज फाईन आर्ट लिथो वर्क्स (उपक्रमाचे संपादन व हस्तांतरण) अधिनियम, १९८४
४२३१९८५५. महाराष्ट्र दूरचित्रवाणी संचधारकांवरील चैन-नि-करमणूक व मनोरंजन कर (निरसन) अधिनियम, १९८५
सन २०१७ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक १५ अन्वये निरसित करण्यात आला आहे.
४२४१९८५७. भारतीय वन (महाराष्ट्र सुधारणा)अधिनियम, १९८४
४२५१९८५१६. महाराष्ट्र विवक्षित भूमि अधिनियमांतील विद्यमान खाण व खनिज मालकी हक्क नाहीसे करण्याबाबत अधिनियम, १९८५
४२६१९८५१८. महाराष्ट्र कोणताही माल कोणत्याही प्रयोजनार्थ वापरण्याच्या हक्काच्या हस्तांतरणावरील विक्रीवर अधिनियम, १९८५
४२७१९८५१९. महाराष्ट्र कार्य-कंत्राटांच्या अंमलबजावणीत अंतर्भूत असलेल्या मालातील मत्तेच्या हस्तांवरणावरील विक्रीकर अधिनियम, १९८५
४२८१९८५२६. मोटार वाहन (महाराष्ट्र सुधारणा) अधिनियम, १९८५
४२९१९८६१६. मुंबई भाडे नियंत्रण आणि हॉटेल व निवासगृह दर नियंत्रण (मुदत वाढविणे) अधिनियम, १९८६
४३०१९८६१७. महाराष्ट्र उच्च न्यायालय( खंड न्यायपीठाद्वारे रिट अर्जाची सुनावणी व मुंबई येथील उच्च न्यायालयातील एकस्व पत्र अपिलांची पध्दती रद्द करणे) अधिनियम, १९८६
४३११९८६२९. महाराष्ट्र विभागीय चौकशी (साक्षीदारांना हजर राहण्यास आणि दस्तऐवज सादर करण्यास भाग पडणे) अधिनियम, १९८६
४३२१९८६४६. सेंट्रल इंडिया स्पिनिंग, वीव्हिंग ॲण्ड मॅन्युफॅक्चरिंग कंपनी लिमिटेड, दि एम्प्रेस मिल्स, नागपूर (उपक्रमाचे संपादन व हस्तांतरण) अधिनियम, १९८६
४३३१९८७१. महाराष्ट्र कच्च्या कापसाबाबत (प्रापण, संस्करण व पणन) (भूतलक्षी प्रभावाने मुदत वाढविणे) अधिनियम, १९८६
४३४१९८७३. महाराष्ट्र सुरक्षा दल अधिनियम, १९८६
४३५१९८७९. महाराष्ट्र ग्रामपंचायती (राज्यातील अवर्षणाच्या परिस्थितीमुळे विवक्षित निवडणुका तात्पुरत्या लांबणीवर टाकणे) अधिनियम, १९८७
४३६१९८७२०. महाराष्ट्र स्थानिक प्राधिकरण सदस्य अनर्हता अधिनियम, १९८७
४३७१९८७२६. इलाखा शहर लघुवाद न्यायालय (महाराष्ट्र सुधारणा) अधिनियम, १९८७
४३८१९८७४१. महाराष्ट्र हॉटेल व निवासगृहे यांमध्ये पुरविण्यात येणाऱ्या ऐषआराम सेवांवरील कर अधिनियम, १९८७
४३९१९८७४२. महाराष्ट्र स्थानिक क्षेत्रांमध्ये मोटारवाहने आणण्यावरील कर अधिनियम, १९८७
४४०१९८८१. महाराष्ट्र ऋणग्रस्ततेपासून मुक्तता (विवक्षित प्रकरणांच्या मुदतीत भूतलक्षी प्रभावाने मुदत वाढ करणे) अधिनियम, १९८६
४४११९८८६. महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था (कॅपिटेशन फी घेण्यास प्रतिबंध) अधिनियम, १९८७
४४२१९८८१५. महाराष्ट्र प्रसवपूर्व निदानतंत्रांच्या वापराचे विनियमन करण्याबाबत अधिनियम, १९८८
सन २०१७ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक १५ अन्वये निरसित करण्यात आला आहे.
४४३१९८८२३. महाराष्ट्र कामगारांचा किमान घरभाडे भत्ता अधिनियम, १९८३
४४४१९८८२५. महाराष्ट्र फलोत्पादन विकास महामंडळ अधिनियम, १९८४
४४५१९८९२०. यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठ अधिनियम, १९८९
४४६१९८९२९. उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठ अधिनियम, १९८९
४४७१९८९३१. औषधीद्रव्य व सौंदर्यप्रसाधन (महाराष्ट्र सुधारणा) अधिनियम, १९८९
४४८१९८९३२. महाराष्ट्र प्रकल्पबाधित व्यक्तींचे पुनर्वसन अधिनियम, १९८६
४४९१९८९३६. महाराष्ट्र कार्य-कंत्राटाच्या अंमलबजावणीत अंतर्भूत असलेल्या मालातील मालमत्तेच्या हस्तांतरणावरील विक्रीकर (पुनराधिनियमित) अधिनियम, १९८९
४५०१९८९३८. महाराष्ट्र ग्रामपंचायती (राज्यातील पूर परिस्थितीमुळे विवक्षित निवडणुका तात्पुरत्या लांबणीवर टाकणे) अधिनियम, १९८९
४५११९८९४०. मुंबई विद्यापीठ (विद्यापीठ प्रतिनिधींच्या निवडणुका तात्पुरत्या लांबणीवर टाकणे) अधिनियम, १९८९
४५२१९८९४२. महाराष्ट्र कच्च्या कापसाबाबत (प्रापण, संस्करण व पणन) (भूतलक्षी प्रभावाने मुदत वाढविणे) अधिनियम, १९८९
४५३१९९१७. महाराष्ट्र कच्च्या कापसाबाबत (प्रापण, संस्करण व पणन) (भूतलक्षी प्रभावाने मुदत वाढविणे) अधिनियम, १९९०
४५४१९९११३. नागपूर शहर महानगरपालिका (भूतलक्षी प्रभावाने जकात नियम पुनरधिनियमित करणे व विधिग्राह्यकारी तरतुदी) अधिनियम, १९९१
४५५१९९११८. मुंबई भाडे नियंत्रण आणि हॉटेल व निवासगृह दर नियंत्रण (मुदत वाढविणे) अधिनियम, १९९१
४५६१९९१२१. महाराष्ट्र नगरपालिका (नगरपालिकांच्या निवडणुका तात्पुरत्या लांबणीवर टाकणे) अधिनियम, १९९१
सन २०१६ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ३१ अन्वये निरसित करण्यात आला आहे.
४५७१९९२१३. मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका व नागपूर शहर महानगरपालिका अधिनियम, १९९२
४५८१९९३१५. महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग अधिनियम, १९९३
४५९१९९३२४. फौजदारी प्रक्रिया संहिता (महाराष्ट्र सुधारणा) अधिनियम, १९९३
४६०१९९३२७. महाराष्ट्र विद्यापीठे (विद्यापीठ प्राधिकरणे व इतर मंडळे यांच्या निवडणुका तात्पुरत्या पुढे ढकलणे) अधिनियम, १९९३
४६११९९३२८. महाराष्ट्र भूजल (पिण्याच्या पाण्याच्या प्रयोजनासाठी विनियमन) अधिनियम, १९९३
४६२१९९४१४. महाराष्ट्र कच्च्या कापसाबाबत (प्रापण, संस्करण व पणन) (भूतलक्षी प्रभावाने मुदत वाढविणे) अधिनियम, १९९३
४६३१९९४२२ राज्य निवडणूक आयुक्त (अर्हता व नियुक्ती) अधिनियम, १९९४
४६४१९९४२३. महाराष्ट्र वित्त आयोग (संकीर्ण तरतुदी) अधिनियम, १९९४
४६५१९९४३५. महाराष्ट्र विद्यापीठ अधिनियम, १९९४
४६६१९९४४०. हिंदू उत्तराधिकारी (महाराष्ट्र सुधारणा) अधिनियम, १९९४
४६७१९९४५३. महाराष्ट्र अत्यावश्यक सेवा परिरक्षण अधिनियम, १९९४
४६८१९९४५४. महाराष्ट्र लोअर पांझरा माध्यम पाटबंधारे प्रकल्पासाठी भूमि संपादन (विधिग्राहयीकरण) अधिनियम, १९९४
४६९१९९४५५. भारतीय बंदरे (महाराष्ट्र सुधारणा) अधिनियम, १९९४
४७०१९९५८. महाराष्ट्र मालमत्तेच्या विरुपणास प्रतिबंध करण्याकरिता अधिनियम, १९९७
४७११९९५९. महाराष्ट्र कच्च्या कापसाबाबत (प्रापण,संस्करण व पणन) (भुतलक्षी प्रभावाने मुदत वाढविणे) अधिनियम, १९९५
४७२१९९५१०. महाराष्ट्र मालकी हक्काच्या प्लॅटसबाबत (ते बांधण्यास प्रोत्साहन देणे, त्यांची विक्री, व्यवस्था व हस्तांतरण यांचे नियमन करण्यासंबंधी) (भूतलक्षी प्रभावाने मुदत वाढविणे )अधिनियम, १९९५
४७३१९९६१०. महाराष्ट्र कच्च्या कापसाबाबत (प्रापण, संस्करण व पणन) (भूतलक्षी प्रभावाने दुसऱ्यांना मुदत वाढवणे) अधिनियम, १९९५
४७४१९९६१५. महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळ अधिनियम, १९९६
४७५१९९६२५. महाराष्ट्र 'बॉम्बे' हे नांव पूर्ववत 'मुंबई' असे करण्याबाबत अधिनियम, १९९६
४७६१९९७१४. महाराष्ट्र महानगरपालिका (तात्पुरत्या तरतुदी) अधिनियम, १९९६
४७७१९९७१५. महाराष्ट्र सागरी मंडळ अधिनियम, १९९६
४७८१९९७१९. मुंबई भाडे नियंत्रण आणि हॉटेल व निवासगृह दर नियंत्रण (मुदतवाढ) अधिनियम, १९९७
४७९१९९७२४. मुंबई महानगर प्रदेश विनिर्दिष्ट वस्तू बाजार (स्थान नियमन) (नोंदणी फी आणि बाजार फी बसवणे व वसूल करणे यांची तरतूद करण्यासाठी भूतलक्षी प्रभावाने उपविधि अधिनियमित करणे आणि विधिग्राहयीकरण आणि चालू ठेवणे) अधिनियम, १९९७
४८०१९९७२६. विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ अधिनियम, १९९७
४८११९९७२९. महाराष्ट्र शालेय पूर्व केंद्रे (प्रवेशाचे विनियमन) अधिनियम, १९९६
४८२१९९७३१. महाराष्ट्र मालमोटार अंतिम स्थानक (जागेचे विनियमन) अधिनियम, १९९५
४८३१९९७३२. महाराष्ट्र कच्च्या कापसाबाबत (प्रापण,संस्करण व पणन) (भूतलक्षी प्रभावाने मुदत वाढविणे) अधिनियम, १९९७
४८४१९९७३३. कवि कुलगुरु कालिदास संस्कृत विश्वविद्यालय (विद्यापीठ) अधिनियम, १९९७
४८५१९९७३८. महाराष्ट्र राज्य तंत्र शिक्षण मंडळ अधिनियम, १९९७
४८६१९९७४४. महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोग अधिनियम, १९९७
४८७१९९७४६. महाराष्ट्र अनुसूचित क्षेत्रातील पंचायतींना स्वयंशासन करण्यासंबंधीचे अधिकार प्रदान करणे (राज्याच्या विवक्षित कायद्यांमध्ये सुधारणा) अधिनियम, १९९७
४८८१९९८३. कोकण पाटबंधारे विकास महामंडळ अधिनियम, १९९८
४८९१९९८४. महाराष्ट्र तापी पाटबंधारे विकास महामंडळ अधिनियम, १९९७
४९०१९९८१७. महाराष्ट्र पशु आणि मत्स्यव्यवसाय विज्ञान विद्यापीठ अधिनियम, १९९८
४९११९९८२३. महाराष्ट्र गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळ अधिनियम, १९९८
४९२१९९८२४. महाराष्ट्र जिल्हा नियोजन समिती (रचना व कामे) अधिनियम, १९९८
४९३१९९९१. महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद अधिनियम, १९९८
४९४१९९९१०. महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठ अधिनियम, १९९८
४९५१९९९१२. महाराष्ट्र कच्च्या कापसाबाबत (प्रापण, संस्करण व पणन) (भूतलक्षी प्रभावाने मुदत वाढविणे) अधिनियम, १९९८
४९६१९९९२०. महाराष्ट्र विवाह मंडळाचे विनियमन आणि विवाह नोंदणी अधिनियम, १९९८
४९७१९९९२१. फौजदारी प्रक्रिया संहिता (महाराष्ट्र सुधारणा) अधिनियम, १९९८
४९८१९९९२८. मुंबई भाडे नियंत्रण आणि हॉटेल व निवासगृह दर नियंत्रण (मुदतवाढ) अधिनियम, १९९९
४९९१९९९२९. महाराष्ट्र अत्यावश्यक सेवा परिरक्षण अधिनियम, १९९९
५००१९९९३०. महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी नियंत्रण अधिनियम, १९९९
५०११९९९३३. महाराष्ट्र रॅगिंग करण्यास मनाई करणे अधिनियम, १९९९
५०२२०००५. महाराष्ट्र महानगर नियोजन समिती (रचना व कामे) (तरतुदी पुढे चालू ठेवणे) अधिनियम, १९९९
५०३२०००८. महाराष्ट्र अपमृत्युनिर्णेता निरसन अधिनियम, १९९९
५०४२०००१६. महाराष्ट्र ठेवीदारांच्या (वित्तीय संस्थांमधील) हितसंबंधाचे संरक्षण अधिनियम, १९९९
५०५२०००१७. महाराष्ट्र कच्च्या कापसाबाबत (प्रापण, संस्करण व पणन) (भूतलक्षी प्रभावाने मुदत वाढविणे व पुढे चालू ठेवणे) अधिनियम, १९९९
५०६२०००१८. महाराष्ट्र भाडे नियंत्रण अधिनियम, १९९९
५०७२०००२४. महाराष्ट्र विद्यापीठे (विद्यापीठ प्राधिकरणे व इतर मंडळे यांच्या सदस्यांच्या निवडणुका तात्पुरत्या पुढे ढकलणे) अधिनियम, २०००
५०८२०००२९. कारागृहे (महाराष्ट्र सुधारणा) अधिनियम, २०००
५०९२०००३८. महाराष्ट्र माहितीचा अधिकार अधिनियम, २०००
५१०२०००४९. महाराष्ट्र मालकी हक्काच्या प्लॅटसबाबत (ते बांधण्यास प्रोत्साहन देणे, त्यांची विक्री, व्यवस्था व हस्तांतरण यांचे नियमन करण्यासंबंधी) (भूतलक्षी प्रभावाने मुदत वाढविणे) अधिनियम, २०००
५११२००१३. महाराष्ट्र जलसंधारण महामंडळ अधिनियम, २०००
५१२२००१७. महाराष्ट्र कच्च्या कापसाबाबत (प्रापण,संस्करण व पणन) (भूतलक्षी प्रभावाने मुदत वाढविणे) अधिनियम, २०००
५१३२००१११. महाराष्ट्र प्रकल्पबाधित व्यक्तीचे पुनर्वसन अधिनियम, १९९९
५१४२००११९. महाराष्ट्र खनिज विकास (निर्मिती व उपयोजना) निधी, अधिनियम, २००१
५१५२००१२३. महाराष्ट्र अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, विमुक्त जाती भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग व विशेष मागासप्रवर्ग (जातीचे प्रमाणपत्र देण्याचे व त्याच्या पडताळणीचे विनियमन) अधिनियम, २०००
५१६२००१२७. महाराष्ट्र गुंठेवारी विकास (नियमाधीन करणे, श्रेणीवाढ व नियंत्रण) अधिनियम, २००१
५१७२००१३१. महाराष्ट्र शालेय-पूर्व केंद्र (प्रवेशांचे विनिमय) (निरसन) अधिनियम, २००१
५१८२००१३३. महाराष्ट्र राज्य सार्वजनिक उपक्रम (पुनर्रचना व इतर विशेष तरतुदी) अधिनियम, २०००
५१९२००२१२. महाप्रशासक (महाराष्ट्र सुधारणा) अधिनियम, २००१
५२०२००३४. महाराष्ट्र स्थानिक क्षेत्रात मालाच्या प्रवेशांवरील कर अधिनियम, २००२
५२१२००३६. अत्यावश्यक वस्तू (महाराष्ट्र सुधारणा) अधिनियम, २००२
५२२२००३१५. महाराष्ट्र वैद्यकीय व दंतवैद्यकीय महाविद्यालय प्रवेश (विनियमन व अखिल भारतीय नियम कोटा रद्द करणे) अधिनियम, २००३
५२३२००३३१. महाराष्ट्र माहितीचा अधिकार अधिनियम, २००२
५२४२००४२. महाराष्ट्र राज्य व्यवसायोपचार व भौतिकोपचार परिषद अधिनियम, २००२
५२५२००४८. महाराष्ट्र राज्य लोकसेवा (अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, निरधिसूचित जमाती (विमुक्त जाती) भटक्या जमाती, विशेष मागास प्रवर्ग आणि इतर मागासवर्ग यांच्यासाठी आरक्षण) अधिनियम, २००१
५२६२००४१४. श्री साईबाबा संस्थान विश्वस्तव्यवस्था (शिर्डी) अधिनियम, २००४
५२७२००४१५. राजीव गांधी विज्ञान व तंत्रज्ञान आयोग अधिनियम, २००४
५२८२००४१८. महाराष्ट्र महानगरपालिका (राज्य विधानसभेच्या आगामी सार्वत्रिक निवडणुका आणि इतर विवक्षित निवडणुका यांच्यामुळे महापौर व उप महापौर पदांसाठीच्या) निवडणुका तात्पुरत्या पुढे ढकलणे अधिनियम, २००४
५२९२००५७. महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती (राज्य विधानसभेच्या आगामी सार्वत्रिक निवडणुका आणि इतर विवक्षित निवडणुका यांच्यामुळे विवक्षित जिल्हा परिषदांचे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष आणि त्यांच्या विषय समित्यांचे सभापती आणि विवक्षित पंचायत समित्यांचे सभापती व उप सभापती या पदांसाठीच्या निवडणुका तात्पुरत्या लांबणीवर टाकणे अधिनियम, २००४
५३०२००५८. फौजदारी प्रक्रिया संहिता (महाराष्ट्र सुधारणा) अधिनियम, २००४
५३१२००५९. महाराष्ट्र मूल्यवर्धित कर अधिनियम, २००२
५३२२००५१६. महाराष्ट्र राजकोषीय उत्तरदायित्त्व व अर्थसंकल्पीय व्यवस्थापन अधिनियम, २००५
५३३२००५१८. महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण अधिनियम, २००५
५३४२००५२३. महाराष्ट्र सिंचन पध्दतींचे शेतकऱ्यांकडून व्यवस्थापन अधिनियम, २००५
५३५२००५२८. महाराष्ट्र अत्यावश्यक सेवा परिरक्षण अधिनियम, २००५
५३६२००५३१. महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्याक आयोग अधिनियम, २००५
५३७२००५३३. वेतन प्रदान (महाराष्ट्र सुधारणा) अधिनियम, २००४
५३८२००६४. महाराष्ट्र सार्वजनिक अभिलेख अधिनियम, २००५
५३९२००६९. उल्हासनगर शहरातील अनधिकृत विकासकामे नियमाधीन करणे अधिनियम, २००६
५४०२००६१०. महाराष्ट्र अविघटनशील कचरा (नियंत्रण) अधिनियम, २००६
५४१२००६२१. महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५
५४२२००६२३. औद्योगिक विवाद (महाराष्ट्र सुधारणा) अधिनियम, २००३
५४३२००६२८. कारखाने (महाराष्ट्र सुधारणा) अधिनियम, २००६
५४४२००६३०. महाराष्ट्र खाजगी व्यावसायिक शिक्षण संस्था (अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, निरधिसूचित जमाती (विमुक्त जाती), भटक्या जमाती, आणि इतर मागासवर्ग यांना प्रवेश देण्यासाठी जागांचे आरक्षण) अधिनियम, २००६
५४५२००६३३. महाराष्ट्र देवदासी प्रथा (नाहीशी करणे) अधिनियम, २००५
५४६२००६३४. महाराष्ट्र राज्य मागासवर्ग आयोग अधिनियम, २००६
५४७२००६४३. महाराष्ट्र लॉटऱ्यांवरील कर अधिनियम, २००६
५४८२००७ महाराष्ट्र आग प्रतिबंधक व जीवसंरक्षक उपाययोजना अधिनियम, २००७
५४९२००७२७. फौजदारी प्रक्रिया संहिता(महाराष्ट्र सुधारणा) अधिनियम, २००७
५५०२००७२८. अन्नभेसळ प्रतिबंध (महाराष्ट्र सुधारणा) अधिनियम, २००६
५५१२००९१. महाराष्ट्र घरेलु कामगार कल्याण मंडळ अधिनियम, २००८
५५२२००९३. तुळजापूर विकास प्राधिकरण अधिनियम, २००८
५५३२००९१५. पंढरपूर विकास प्राधिकरण अधिनियम, २००९
५५४२००९१९. महाराष्ट्र कापूस बी-बीयाणे (पुरवठा, वितरण, विक्री व विक्रीच्या किंमतीचे निश्चितीकरण यांचे विनियमन) अधिनियम, २००९
५५५२०१०६. महाराष्ट्र राज्य सुरक्षा महामंडळ अधिनियम, २०१०
५५६२०१०११. महाराष्ट्र वैद्यकीय सेवा व्यक्ती आणि वैद्यकीय सेवा संस्था (हिंसक कृत्ये व मालमत्तेची हानी किंवा नुकसान यांना प्रतिबंध) अधिनियम, २०१०
५५७२०१११४. महाराष्ट्र नगरपालिका मालमत्ता कर मंडळ अधिनियम, २०११
५५८२०१२१०. नोंदणी (महाराष्ट्र सुधारणा) अधिनियम, २०१०
५५९२०१२१२. महाराष्ट्र अत्यावश्यक सेवा परिरक्षण अधिनियम, २०११
५६०२०१२२३. मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका (सुधारणा) आणि नागपूर शहर महानगरपालिका (निरसन) अधिनियम, २०१२
५६१२०१२२४. महाराष्ट्र (विवक्षित मुंबई अधिनियमांच्या संक्षिप्त नावात बदल करण्याबाबत) अधिनियम, २०११
५६२२०१३१. महाराष्ट्र स्वयंअर्थसहाय्यित शाळा (स्थापना व विनियमन) अधिनियम, २०१२
५६३२०१३२०. महाराष्ट्र कृषि, पशु व मत्स्य विज्ञान, आरोग्य विज्ञान, उच्च, तंत्र व व्यवसाय शिक्षण यांमधील अनधिकृत संस्था व अनधिकृत अभ्यास पाठयक्रम (प्रतिबंध) अधिनियम, २०१३
५६४२०१३२३. महाराष्ट्र राज्य शुश्रुषा व परावैद्यक शिक्षण मंडळ अधिनियम, २०१३
५६५२०१३२६. महाराष्ट्र भूजल (विकास व व्यवस्थापन) अधिनियम, २००९
५६६२०१३३०. महाराष्ट्र नरबळी आणि इतर अमानुष, अनिष्ट व अघोरी प्रथा व जादूटोणा यांना प्रतिबंध घालण्याबाबत व त्यांचे समूळ उच्चाटन करण्याबाबत अधिनियम, २०१३
५६७२०१३३३. महाराष्ट्र (कारखान्यांना पुरविण्यात आलेल्या) ऊस दराचे विनियमन अधिनियम, २०१३
५६८२०१४महाराष्ट्र गृहनिर्माण (नियमन व विकास) अधिनियम,२०१२
५६९२०१४६. महाराष्ट्र राष्ट्रीय विधि विद्यापीठ अधिनियम, २०१४
५७०२०१४७. महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था (शुल्क विनियमन) अधिनियम, २०११
५७१२०१४८. महाराष्ट्र सावकारी (नियमन) अधिनियम, २०१४
५७२२०१४११. महाराष्ट्र महानगरपालिका आणि नगरपरिषदा (राज्य विधानसभेच्या आगामी सार्वत्रिक निवडणुका यांच्यामुळे विवक्षित महानगरपालिकांचे महापौर व उप महापौर आणि नगरपरिषदांचे अध्यक्ष पदांसाठीच्या ) निवडणुका तात्पुरत्या पुढे ढकलणे अधिनियम, २०१४
५७३२०१४१३. ॲमिटी विद्यापीठ अधिनियम, २०१४
५७४२०१४१४. स्पायसर ॲडवेनरिस्ट विद्यापीठ अधिनियम, २०१४
५७५२०१४२५. मुंबई शहर प्राथमिक शिक्षण, महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण, हैद्राबाद सक्तीचे प्राथमिक शिक्षण व मध्यप्रदेश प्राथमिक शिक्षण( निरसन) अधिनियम, २०१३
५७६२०१४२९. डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर तंत्रशास्त्र विद्यापीठ अधिनियम, २०१४
५७७२०१४३३. फौजदारी प्रक्रिया संहिता (महाराष्ट्र सुधारणा) अधिनियम, २००६
५७८२०१५ महाराष्ट्र राज्य शैक्षणिक आणि सामाजिकदृष्ट्या मागास (ईएसबीसी) प्रवर्गाकरिता (राज्यातील शैक्षणिक संख्यांमधील जागांच्या प्रवेशाचे आणि राज्याच्या नियंत्रणाखालील लोकसेवांमधील नियुक्त्यांचे किंवा पदांचे) आरक्षण अधिनियम, २०१४
५७९२०१५ फ्लेम विद्यापीठ अधिनियम, २०१४
५८०२०१५ अजिंक्य डी.वाय.पाटील विद्यापीठ अधिनियम, २०१४
५८१२०१५१५ महाराष्ट्र (नागरी क्षेत्रे) झाडाचे संरक्षण व जतन अधिनियम, २०१५
५८२२०१५२८ महाराष्ट्र विनाअनुदानित खाजगी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्था (प्रवेश व शुल्क यांचे विनियमन) अधिनियम, २०१५
५८३२०१५२९ महाराष्ट्र विद्यापीठे (विद्यापीठ प्राधिकरणे व इतर मंडळे यांच्या सदस्यांच्या निवडणुका तात्पुरत्या पुढे ढकलणे) अधिनियम, २०१५
५८४२०१५३१ महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम, २०१५
५८५२०१५३८ संदीप विद्यापीठ अधिनियम, २०१५
५८६२०१५३९ एमआयटी आर्ट, डिझाईन ॲण्ड टेक्नॉलॉजी विद्यापीठ अधिनियम, २०१५
५८७२०१६ महाराष्ट्र परावैद्यक परिषद अधिनियम, २०११
५८८२०१६१२ महाराष्ट्र हॉटेल, उपहारगृहे आणि मद्यपान कक्ष (बार रुम) यांमधील अश्लील नृत्यांवर प्रतिबंध घालण्याबाबत व (त्यामध्ये काम करणाऱ्या) महिलांच्या प्रतिष्ठेचे संरक्षण करण्याबाबत अधिनियम, २०१६
५८९२०१६१६ महाराष्ट्र विवादीत थकबाकी तडजोड अधिनियम, २०१६
५९०२०१६२६ महाराष्ट्र विद्युत शुल्क अधिनियम, २०१६
५९१२०१६३१ महाराष्ट्र निरसन अधिनियम, २०१६
५९२२०१७ महाराष्ट्र महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण अधिनियम, २०१६
५९३२०१७ महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम, २०१६
५९४२०१७१५ महाराष्ट्र निरसन (द्वितीय) अधिनियम, २०१६
५९५२०१७१८ महाराष्ट्र आधार (वित्तीय व इतर अर्थसहाय्य, लाभ आणि सेवा यांचे लक्ष्यित वितरण) अधिनियम, २०१६
५९६२०१७२० महाराष्ट्र खनिज विकास (निर्मिती व उपयोजन) निधी (निरसन) अधिनियम, २०१६
५९७२०१७२५ महाराष्ट्र ॲक्यूपंक्चर चिकित्सा पध्दती अधिनियम, २०१५.
५९८२०१७३५ डॉ. विश्वनाथ कराड एमआयटी विश्वशांती विद्यापीठ अधिनियम, २०१६.
५९९२०१७३७ सिम्बॉयोसिस कौशल्य व मुक्त विद्यापीठ अधिनियम, २०१७.
६००२०१७३८ विश्वकर्मा विद्यापीठ अधिनियम, २०१७.
६०१२०१७३९ डिएसके वर्ल्ड विद्यापीठ अधिनियम, २०१७.
६०२२०१७४० संजय घोडावत विद्यापीठ, कोल्हापूर, अधिनियम, २०१७.
Skip to content